Konin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Konin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–23 z 23
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta

Ostatnia z pięciu części programu wyborczego Piotra Korytkowskiego dotyczyła obywatelskości. Wygląda zaś w ten sposób.

Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta

Dokładnie dziś mija rok od zaprzysiężenia Piotra Korytkowskiego na Prezydenta Miasta Konina. Tym samym pora zapoznać się z obietnicami wyborczymi dotyczącymi...

Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta

Dzisiaj przyszła pora na osoby starsze i niepełnosprawne. Konin dla seniorów

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 18 z dnia 27.11.2019

Uchwała nr 271

w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 z dnia 5 grudnia 2018 roku Rady Miasta Konina w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina

Uchwała nr 270

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2020–2023 (wybory uzupełniające)

Uchwała nr 269

w sprawie zmiany Uchwały Nr 169 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 — 2023

Uchwała nr 268

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu

Uchwała nr 267

w sprawie przekazania skargi na Uchwałę Nr 37 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów

Uchwała nr 266

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu

Uchwała nr 265

w sprawie przekazania skargi na Uchwałę Nr 36 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 1)

Uchwała nr 264

w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Uchwała nr 255

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Uchwała nr 254

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie

Uchwała nr 253

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie

Uchwała nr 263

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkół Technicznych w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkół Technicznych w Koninie

Uchwała nr 262

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Uchwała nr 261

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 3 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

Uchwała nr 260

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

Uchwała nr 258

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

Uchwała nr 259

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

Uchwała nr 257

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

Uchwała nr 256

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

Uchwała nr 252

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie

Uchwała nr 251

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022

Uchwała nr 250

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr 249

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała nr 248

w sprawie zmiany Uchwały Nr 759 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej

Uchwała nr 247

w sprawie zmiany Uchwały Nr 115 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina

Uchwała nr 246

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała nr 245

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024

Uchwała nr 244

w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Uchwała nr 243

w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Konina na 2020 rok

Uchwała nr 242

w sprawie przyjęcia i skierowania do wdrożenia programu pomocy społecznej pod nazwą ,,Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2025”

Uchwała nr 241

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2019 — 2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 240

zmieniająca Uchwałę Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 roku, zmienioną Uchwałą Nr 133 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2019 rok

Uchwała nr 239

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Uchwała nr 238

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne