Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 137 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do PWiK …na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do PWiK PWiK inwestycja woda i ścieki inwestycje
inwestycje woda i ścieki
2. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 404 — — w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2017-2022” …Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2017-2022” wieloletni plan inwestycyjny budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu inwestycje
budżet inwestycje
3. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 586 — w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko …sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko inwestycje rewitalizacja środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje rewitalizacja środowisko
4. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 658 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 488 Ra\\\\MK z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 — obręb Starówka w Koninie …działek 478/7 i 478/4 - obręb Starówka w Koninie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki…
finanse inwestycje nieruchomości spółki
5. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 437 — zmieniająca Uchwałę Nr 84 RMK z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy I. Domeyki os. Laskówiec …nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy I. Domeyki os. Laskówiec PWiK inwestycje
inwestycje
6. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 475 — zmieniająca Uchwałę Nr 416 RMK z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia ulic …z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia ulic finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje woda i ścieki spółki…
finanse inwestycje spółki woda i ścieki
7. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 707 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej …dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej […] dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej […] sieci kanalizacyjnej dotacje inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
dotacje inwestycje nieruchomości środowisko woda i ścieki
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 504 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo — etap 1 …zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo - etap 1 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami […] o finansach publicznych Uzasadnienie inwestycje zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
inwestycje zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 405 — — zmieniająca Uchwałę Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym …Wieloletnim Planem Inwestycyjnym wieloletni plan inwestycyjny prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych inwestycje
inwestycje prawo
10. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 474 — zmieniająca Uchwałę Nr 259 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej …PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje woda i ścieki spółki…
finanse inwestycje spółki woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników