Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) edukacji publicznej, 2) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 3) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 4) udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 5) wspierania i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym wśród młodzieży,

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Finansów

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) budżetu gminy, jego realizacji i sprawozdań z wykonania budżetu, 2) spraw majątkowych gminy, 3) podatków i opłat lokalnych, 4) programów gospodarczych, 5) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 6) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 7) targowisk i hal targowych, 8) promocji gminy, 9) określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 10) współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, 11) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Infrastruktury

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 4) telekomunikacji, 5) zieleni gminnej i zadrzewień, 6) cmentarzy gminnych, 7) lokalnego transportu zbiorowego, 8) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 9) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 10)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 11) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Inwentaryzacyjna

Przedmiotem działania Komisji jest przygotowanie spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Praworządności

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 2) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 3) herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw drógwewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068), 4) wznoszenia pomników, 5) nadawania honorowego obywatelstwa gminy, 6) wyboru ławników, 7) spraw konsumenckich.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Rewizyjna

- Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. - Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1. (tj. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.)

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) ochrony zdrowia, 2) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 4) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 5) wspieranie osób niepełnosprawnych, 6) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), 7) przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 8) przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 9) profilaktyki uzależnień.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przedmiotem komisji są skargi na działania wójta / burmistrza / prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Statutowa

Przedmiotem działania Komisji jest dokonanie analizy Statutu Miasta Konina w oparciu o obowiązujące akty prawne i przedłożenie jego zmian pod obrady Rady Miasta Konina.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń