Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących:- edukacji publicznej, kultury, — kultury fizycznej i turystyki, — zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, — wspierania i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, — rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016-12-14
16.00–17.50
Omówienie materiałów na XXIX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-11-03
16.00–18.50
Informacja Prezydenta Miasta Konina w sprawie sytuacji zaistniałej w Gimnazjum Nr 6 w Koninie.
2016-10-19
16.00–16.30
1. Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-09-14
15.30–17.00
1. „O przyszłości edukacji”. 2. Sprawy bieżące.
2016-06-22
15.45–17.15
1. Aktualne problemy konińskiej oświaty. 2. Omówienie materiałów na XXIII sesję Rady Miasta Konina. 3. Sprawy bieżące.
2016-05-11
15.45–17.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XXII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-04-21
15.45–17.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XXI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-03-23
15.45–19.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-02-17
15.45–17.45
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-01-20
15.45–17.45
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XVIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-12-09
15.30–16.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XVII sesj ę Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-11-25
14.00–15.30
1. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2016 rok (druk nr 247); 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 (druk nr 246).
2015-11-18
15.30–17.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-10-22
15.45–17.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-10-06
14.00–16.00
1. Omówienie zadań samorządu wobec niepublicznych placówek oświatowych — organizacja, finansowanie, kontrola.
2015-09-23
14.00–15.30
Rola i zadania oraz efekty prac Miejskiej Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w systemie oświaty — analiza działalności pod kątem wypełniania zadań wynikających z prawa oświatowego.
2015-06-24
15.45–17.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-06-18
15.45–16.20
Omówienie materiałów sesyjnych na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-05-26
15.45–17.30
Omówienie materiałów sesyjnych na VIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-04-23
15.45–17.30
Omówienie materiałów sesyjnych na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-03-20
16.00–17.00
Omówienie materiałów sesyjnych na VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-02-19
15.45–18.00
Omówienie materiałów sesyjnych na V sesję Rady Miasta Konina. 2. Zapoznanie się z działaniami edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowymi — realizowanymi przez placówki i instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe w ramach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. 3. Sprawy bieżące.
2015-01-15
15.45–17.00
Omówienie materiałów sesyjnych na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-01-08
15.30–18.00
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące.
2014-12-18
15.00–17.00
Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Finansów

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - budżetu gminy, - spraw majątkowych gminy,podatków i opłat lokalnych, - programów gospodarczych, - przyjmowanie programów rozwoju, - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, - targowisk i hal targowych,zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych,promocji gminy, - określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, - współdziałania z innymi gminami, - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw - przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, - rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016-12-14
16:00–17:50
Omówienie materiałów na XXIX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-12-08
16:00–17:45
1. Informacja o funkcjonowaniu cmentarza komunalnego. 2. Informacja o realizowanych inwestycjach na terenie cmentarza komunalnego. 3. Omówienie protokołu i zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących funkcjonowania cmentarza komunalnego. 4. Rozpatrzenie projektu regulaminu cmentarza komunalnego w Koninie.
2016-12-08
16:00–17.45
1. Informacja o funkcjonowaniu cmentarza komunalnego. 2. Informacja o realizowanych inwestycjach na terenie cmentarza komunalnego. 3. Omówienie protokołu i zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących funkcjonowania cmentarza komunalnego. 4. Rozpatrzenie projektu regulaminu cmentarza komunalnego w Koninie.
2016-10-24
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Mandat Terytorialny Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – prezentacja.
2016-09-26
16.00–18.30
Omówienie materiałów na XXVI sesję Rady Miasta Konina
2016-06-27
15.30–18.00
1. Wizja lokalna Komisji Infrastruktury godz. 15.30 (ul. Nadrzeczna). 2.Omówienie materiałów na XXIII sesję Rady Miasta Konina.
2016-05-16
16.00–19.00
1. Omówienie materiałów na XXII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-04-25
16.00–18.00
Omówienie materiałów na XXI sesję Rady Miasta Konina.
2016-03-29
16.00–18.00
Omówienie materiałów na XX sesję Rady Miasta Konina.
2016-02-22
16.00–18.00
Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Miasta Konina.
2016-01-25
16.00–19.00
1. Omówienie materiałów na XVIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Prezentacja koncepcji budowy Parku Przemysłowo – Technologicznego na terenie inwestycyjnym Konin Międzylesie.
2015-12-14
15.30–16.20
Omówienie materiałów na XVII sesję Rady Miasta Konina.
2015-11-30
17.40–19.20
1. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2016 rok (druk nr 247); 2. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 (druk nr 246).
2015-10-26
16.30–18.30
1. Konsultacje z Firmą Eltel Networks Energetyka S.A. 2. Omówienie materiałów na XV sesję Rady Miasta Konina.
2015-09-28
16.00–19.40
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-06-23
17.00–18.00
Omówienie punktu 4 i 15 z porządku obrad IX sesji Rady Miasta Konina.
2015-06-22
16.00–19.15
1. Omówienie materiałów na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-05-25
16.00–18.00
Omówienie materiałów na VIII sesję Rady Miasta Konina
2015-04-27
16.00–18.00
1. Omówienie materiałów na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-03-23
16.00–18.45
1. Omówienie materiałów na VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-02-20
14.00–16.15
1. Omówienie materiałów sesyjnych na V sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące
2015-01-19
16.00–18.50
1. Omówienie materiałów sesyjnych na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Ustalenia planów pracy komisji. 3. Sprawy bieżące
2015-01-12
16.00–17.30
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące.
2014-12-18
15.00–17.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Infrastruktury

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, - ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, - utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, - telekomunikacji, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, lokalnego transportu zbiorowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, - promocji gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016-12-14
16.00–17.50
Omówienie materiałów na XXIX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-10-24
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Mandat Terytorialny Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – prezentacja.
2016-09-26
16.00–18.30
Omówienie materiałów na XXVI sesję Rady Miasta Konina
2016-06-27
15.30–18.00
1. Wizja lokalna Komisji Infrastruktury godz. 15.30 (ul. Nadrzeczna). 2.Omówienie materiałów na XXIII sesję Rady Miasta Konina.
2016-05-16
16.00–19.00
1. Omówienie materiałów na XXII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-04-25
16.00–18.00
Omówienie materiałów na XXI sesję Rady Miasta Konina.
2016-03-29
16.00–18.00
Omówienie materiałów na XX sesję Rady Miasta Konina.
2016-02-22
16.00–18.00
Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Miasta Konina.
2016-01-25
16.00–19.00
1. Omówienie materiałów na XVIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Prezentacja koncepcji budowy Parku Przemysłowo – Technologicznego na terenie inwestycyjnym Konin Międzylesie.
2015-12-14
15.30–16.20
Omówienie materiałów na XVII sesję Rady Miasta Konina.
2015-11-30
15.30–17.30
1. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2016 rok (druk nr 247); 2. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 (druk nr 246).
2015-11-17
15.30–17.30
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańska-Trasa Bursztynowa.
2015-10-26
16.00–18.30
1. Konsultacje z Firmą Eltel Networks Energetyka S.A. 2. Omówienie materiałów na XV sesję Rady Miasta Konina.
2015-10-21
15.00–17.30
Wizja lokalna związana z zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów: między ulicą Zofii Urbanowskiej, Juliusza Słowackiego i Wojska Polskiego.
2015-09-28
16.00–19.40
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-06-23
17.00–18.00
Omówienie punktu 4 i 15 z porządku obrad IX sesji Rady Miasta Konina.
2015-06-22
16.00–19.15
1. Omówienie materiałów na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-05-25
16.00–18.00
Omówienie materiałów na VIII sesję Rady Miasta Konina
2015-05-11
14.00–15.40
1. Wizja lokalna boisko orlik przy Gimnazjum nr 3 — ul. Fikusowa 8 — (Chorzeń), 2. Osiedle Chorzeń, rejon sklepu Biedronka (zamiana fragmentu ulicy dojazdowej do bloków ul. Spółdzielców 46 i 48 na dwie działki), 3. ul. Staromorzysławska (rozliczenie zamienne).
2015-04-27
16.00–18.00
1. Omówienie materiałów na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-03-23
16.00–18.45
1. Omówienie materiałów na VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-02-20
14.00–16.15
1. Omówienie materiałów sesyjnych na V sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące
2015-01-19
16.00–18.50
1. Omówienie materiałów sesyjnych na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Ustalenia planów pracy komisji. 3. Sprawy bieżące
2015-01-09
16.00–20.05
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące.
2014-12-18
15.00–17.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Inwentaryzacyjna

Przedmiotem działania komisji jest : - sporządzanie spisów i kart inwentaryzacyjnych mienia komunalnego, - występowanie z wnioskami i przygotowywanie protokołów przekazania miastu mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy, - rozpatrywanie zastrzeżeń zgłoszonych przez osoby fizyczne i prawne.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Praworządności

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, - wspierania i upowszechniania idei samorządowej, - wznoszenia pomników, - nadawania honorowego obywatelstwa gminy, - wyboru ławników, - spraw konsumenckich, - rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016-12-14
16.00–17.50
Omówienie materiałów na XXIX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-11-03
16.00–18.50
Informacja Prezydenta Miasta Konina w sprawie sytuacji zaistniałej w Gimnazjum Nr 6 w Koninie.
2016-10-19
16.00–16.30
1. Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-06-22
15.45–17.15
1. Aktualne problemy konińskiej oświaty. 2. Omówienie materiałów na XXIII sesję Rady Miasta Konina. 3. Sprawy bieżące.
2016-05-11
15.45–17.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XXII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-04-21
15.45–17.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XXI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-03-23
15.45–19.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-03-09
15.45–17.00
Posiedzenie wyjazdowe w Noclegowni i Schronisku dla bezdomnych PCK ul. Ametystowa 1 w Koninie
2016-02-17
15.45–17.45
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-01-20
15.45–17.45
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XVIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-12-09
15.30–16.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-11-25
14.00–15.30
1. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2016 rok (druk nr 247); 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 (druk nr 246).
2015-11-18
15.30–17.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące
2015-10-22
15.45–17.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-10-22
15.45–17.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-10-15
14.30–15.30
1. Zapoznanie się z działalnością Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
2015-09-24
15.45–17.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-06-18
15.45–16.20
1. Omówienie materiałów sesyjnych na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-05-26
15.45–17.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na VIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-04-23
15.45–17.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące
2015-03-20
16.00–17.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-03-20
15.00–16.00
Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście Koninie za 2014 r
2015-02-19
15.45–18.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na V sesję Rady Miasta Konina. 2. Zapoznanie się z działaniami edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowymi — realizowanymi przez placówki i instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe w ramach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. 3. Sprawy bieżące.
2015-01-15
15.45–17.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-01-07
15.30–17.00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018. 2. Sprawy bieżące.
2014-12-18
15.00–17.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rewizyjna

Przeprowadza kontrole pod względem: - legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, - wykonania budżetu Miasta

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016-12-05
16:00–17:35
Wypracowanie wniosków pokontrolnych – kontrola zadania inwestycyjnego pn. budowa Budynku Usług Publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie.
2016-11-09
16:00–16:35
Podsumowanie kontroli zadania inwestycyjnego pn. budowa Budynku Usług Publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie.
2016-10-03
16.00–16.25
Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej.
2016-06-13 Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2015 rok.
2016-06-06
16.00–16.40
Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta Konina za 2015 rok.
2016-05-23
16.00–16.15
Kontynuacja prac związanych z procedurą absolutoryjną.
2016-04-27
13.15–13.40
1. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2015 rok. 2. Rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. 3. Wyznaczenie zespołów kontrolnych związanych z procedurą absolutoryjną. 4. Sprawy bieżące.
2016-03-03
16.00–16.30
Kontrola w zakresie likwidacji Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie. Protokoły.
2016-02-11
16.00–16.45
Przedstawienie wstępnych wyników kontroli zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Koninie w zakresie likwidacji Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie.
2016-01-25
15.30–16.00
1. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina za 2015 rok. 2. Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 3. Sprawy bieżące.
2015-12-01
16.00–17.00
Tramwaj wodny, BUP, PKS, dotacje dla klubów sportowych
2015-09-21
16.00–17:00
1. Analiza: 1. Informacji z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku 2. Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Konińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury; 3. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Konina za I półrocze 2015 roku. 2. Sprawy bieżące.
2015-06-08 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2014 rok
2015-06-08 Wniosek w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2014 rok
2015-05-13
16.00–16.35
1. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok. 2. Rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
2015-05-07
16.00–16.35
1. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok. 2. Rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 3. Wyznaczenie zespołów kontrolnych związanych z procedurą absolutoryjną.
2015-03-26
16.30–17.30
1. Wyznaczenie kontroli zgodnie z planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 2. Omówienie Informacji o realizacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, przeprowadzonych przez Wydział Kontroli oraz inne wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie za 2014 rok.
2015-01-14
15.30–16.15
Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - ochrony zdrowia, pomocy społecznej, - wspieranie osób niepełnosprawnych, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), - przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, - przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, - profilaktyki uzależnień, - rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016-12-14
16:00–17.50
Omówienie materiałów na XXIX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-10-19
16.00–16.30
1. Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-10-10
15.00–16.30
Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego
2016-06-22
15.45–17.45
1. Aktualne problemy konińskiej oświaty. 2. Omówienie materiałów na XXIII sesję Rady Miasta Konina. 3. Sprawy bieżące.
2016-05-11
15.45–17.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XXII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-04-21
15.45–17.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XXI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-03-23
15.45–19.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-03-17
15.45–17.45
Rozpatrzenie skargi Pana Zbigniewa Kotwasa na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
2016-03-09
15.45–17.00
Posiedzenie wyjazdowe w Noclegowni i Schronisku dla bezdomnych PCK ul. Ametystowa 1w Koninie
2016-02-17
15.45–17.45
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2016-01-20
15.45–17.45
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XVIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-12-09
15.30–16.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XVII sesj ę Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-11-25
14.00–15.30
1. Projekt uchwały w sprawie uchwały bud Ŝetowej miasta Konina na 2016 rok (druk nr 247); 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 (druk nr 246).
2015-11-18
15.30–17.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-10-22
15.45–17.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-09-24
15.45–17.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-09-02
15.30–16.30
Rozpatrzenie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
2015-06-18
15.45–16.20
1. Omówienie materiałów sesyjnych na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-04-23
15.45–16.30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące
2015-03-20
16.00–17.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieŜące.
2015-02-19
15.45–18.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na V sesję Rady Miasta Konina. 2. Zapoznanie się z działaniami edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowymi — realizowanymi przez placówki i instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe w ramach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. 3. Sprawy bieżące.
2015-01-15
15.45–17.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2015-01-08
15.30–18.00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące.
2015-01-04
14.00–16.30
1. Powitanie 2. Przedstawienie składu osobowego komisji. 3. Przedstawienie obecnych pracowników MOPRu. 4. Podziękowania. 5. Idea spotkania komisji. 6. Prezentacja pracowników i zakresów ich obowiązków. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia komisji.
2015-01-04
14.00–16.30
1. Powitanie 2. Przedstawienie składu osobowego komisji. 3. Przedstawienie obecnych pracowników MOPRu. 4. Podziękowania. 5. Idea spotkania komisji. 6. Prezentacja pracowników i zakresów ich obowiązków. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia komisji.
2014-12-18
15.00–17.00
1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Statutowa

Do zadań komisji należą: - opiniowanie projektów uchwał pod względem ich zgodności z prawem i techniką legislacyjną, - czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Miasta Konina, - opiniowanie zasad i trybu postępowania rady i jej organów oraz występowanie z inicjatywą dostosowania aktów prawa miejscowego do prawa powszechnie obowiązującego,

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016-02-22
14.00–15.00
Zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Konina” dla Konińskiego Klubu Szermierczego.
2015-11-09
13.00–14.00
1. Prace nad projektem uchwały w sprawie trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Konina cd. 2. Zmiana Statutu Miasta Konina dot. § 39 oraz § 82.
2015-10-26
13.00–14.00
Prace nad projektem uchwały w sprawie trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Konina.
2015-06-29
13.00–14.00
Rozpatrzenie wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla miasta Konina” Konińskiemu Klubowi Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK”
2015-05-25
13.30–15.30
Kontynuacja prac dotyczących wypracowania nowego Statutu Miasta Konina.
2015-05-18
13.30–15.30
Przystąpienie do prac nad wypracowaniem nowego Statutu Miasta Konina.
2014-12-11
12.30–13.30
1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji; 2. Rozpatrzenie pism Henryka Szczepankiewicza w sprawie braku prawa wybieralności radnych: — Kamila Szadkowskiego, — Karola Skoczylasa, — Wiesława Wanjasa – zaopiniowanie projektów uchwał. 3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych (zmiana Uchwały Nr 58 RMK z dnia 26.01.2011 roku);
Zobacz pozostałe
Zwiń