Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) edukacji publicznej, 2) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 3) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 4) udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 5) wspierania i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym wśród młodzieży,

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-07-27
14:30–15:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Nie ma edukacji bez relacji” w ramach Programu Erasmus+. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023.
2020-06-23
12:05–12:25
1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Konina za 2019 rok. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Blog <Niezbędnik podróżnika> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)". 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023.
2020-05-26
10:00–10:25
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „e-Kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie”. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
2020-04-28
10:00–11:30
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: a) pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III; b) pn.: „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; c) pn.: „DOBRE PRZEDSZKOLE TO DOBRY START” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; d) pn.: „Równy start dla najmłodszych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; e) pn.: „Edukacja bez barier” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2020 rok. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2019 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2020 rok. 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 rok. 8. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2019. 9. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina za 2019 rok. 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu”.
2020-03-25
09:30–10:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 342); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców; c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz; d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.
2020-02-25
16:00–18:30
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie: a) ul. Karbonowa — obr. Niesłusz; b) ul. Kaszuba — obr. Nowy Dwór; c) ul. Kaszmirowa — obr. Laskówiec. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań: a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; b) z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2019 rok. 9. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 10. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2020-01-16
16:00–18:15
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 311); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 312). 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami Miasta Konina za lata 2017-2019. 7. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2019-12-12
16:00–16:20
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Konin na rok szkolny 2019/2020. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego. 5. Radny Tomasz Andrzej Nowak poruszył sprawę remontu toalet w Szkole Podstawowej nr 15.
2019-10-25
16:00–17:40
1. Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-09-12
16:00–17:30
1. Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-07-25
16:00–17:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-06-18
16:00–17:00
1. Omówienie materiałów na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-05-23
16:00–17:45
1. Omówienie materiałów na VIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-04-17
16:00–17:30
1. Omówienie materiałów na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-03-21
15:30–17:30
1. Omówienie materiałów na VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Omówienie pisma skierowanego do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. 3. Sprawy bieżące.
2019-02-21
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-01-24
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Omówienie pisma skierowanego do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. 3. Sprawy bieżące.
2018-12-13
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Finansów

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) budżetu gminy, jego realizacji i sprawozdań z wykonania budżetu, 2) spraw majątkowych gminy, 3) podatków i opłat lokalnych, 4) programów gospodarczych, 5) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 6) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 7) targowisk i hal targowych, 8) promocji gminy, 9) określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 10) współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, 11) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-06-22
16:00–18:00
1. Informacja Prezydenta Miasta nt.: Inwestycji i projektów realizowanych w mieście z dofinansowaniem zewnętrznym licząc od początku kadencji. 2. Analiza możliwości pozyskania finansowania na inwestycje: a) budowa ronda na ul. Kleczewskiej z ul. Brunatną; b) przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Matejki do połączenia z ul. Brunatną; c) wykonanie odwodnienia terenów inwestycyjnych przy ul. Brunatnej. 3. Analiza wykonania zadań ujętych w Uchwale Nr 275 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2019. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Konina za 2019 rok. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Konina. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020". 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 14. Rozpatrzenie Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie za lata 2017-2019.
2020-05-27
16:00–17:10
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru i oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w nowo budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 114 Rady Miasta Konina z dnia 24kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2019-2023. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zbycia nieruchomości a) obręb Przydziałki (druk nr 370); b) obręb Międzylesie (druk nr 371); c) obręb Glinka (druk nr 372); d) obręb Maliniec (druk nr 373). 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.180.2020.2 z dnia 1 kwietnia 2020 r.; b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.
2020-04-27
16:00–17:10
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zbycia nieruchomości (obręb Międzylesie); b) zbycia nieruchomości (obręb Przydziałki); c) obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu (obręb Niesłusz); d) zamiany nieruchomości (obręb Przydziałki); e) zbycia nieruchomości i obciążenia służebnością gruntową przechodu i przejazdu (obręb Maliniec). 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2020.
2020-03-25
09:30–10:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 342); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców; c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz; d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.
2020-02-24
15:00–18:00
1. Plany inwestycyjne, zakres działalności, plany rozwojowe PGKiM w Koninie Sp. z o.o. Prezes PGKiM Sp. z o.o. Michał Zawadzki przedstawił zebranym radnym plany inwestycyjne, zakres działalności, plany rozwojowe PGKiM w Koninie Sp. z o.o. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Konin i Gminą Kazimierz Biskupi w sprawie realizacji remontu drogi znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 41 i nr 50 obręb Chorzeń w Koninie. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 11. Zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie kryzysu klimatycznego. 12. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury na 2020 rok.
2020-02-18
16:00–18:10
Omówienie działań mających na celu ograniczenie wydatków bieżących w strukturze wszystkich jednostek oświatowych miasta.
2020-01-20
16:00–18:50
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmiany: a) Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina; b) Uchwały Nr 78 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zbycia nieruchomości; b) sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu; c) przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania; d) obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 7. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2019-12-16
16:00–18:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej — jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 24 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zamiany nieruchomości; b) zbycia nieruchomości. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
2019-11-25
16:00–19:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XVIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023, b) uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok.
2019-10-28
16:00–18:45
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-09-16
16:00–17:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XIV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-07-25
16:00–17:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-06-24
16:00–18:00
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie pism i wniosków: - pisma mieszkanki z dnia 10.06.2019 r. - Społecznego Komitetu Osada z dnia 20.05.2019 r. - mieszkańców dzielnicy Morzysław z dnia 31.05.2019 r.
2019-05-28
16:00–18:45
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na VIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-04-23
16:00–19:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-03-25
16:00–19:00
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-02-25
16:00–19:00
1. Przedstawienie Klastra Energetycznego przez PWiK. 2. Zabranie głosu przez właścicieli kamienicy S. Esse przy ul. Staszica. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 4. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
2019-01-28
16:00–19:30
1. Omówienie materiałów na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2018-12-17
16:00–17:40
Rozpatrzenie materiałów III Sesji Rady Miasta Konina.
2018-12-10
16:00–17:40
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022, b) uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Infrastruktury

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 4) telekomunikacji, 5) zieleni gminnej i zadrzewień, 6) cmentarzy gminnych, 7) lokalnego transportu zbiorowego, 8) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 9) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 10)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 11) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-06-22
16:00–18:00
1. Informacja Prezydenta Miasta nt.: Inwestycji i projektów realizowanych w mieście z dofinansowaniem zewnętrznym licząc od początku kadencji. 2. Analiza możliwości pozyskania finansowania na inwestycje: a) budowa ronda na ul. Kleczewskiej z ul. Brunatną; b) przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Matejki do połączenia z ul. Brunatną; c) wykonanie odwodnienia terenów inwestycyjnych przy ul. Brunatnej. 3. Analiza wykonania zadań ujętych w Uchwale Nr 275 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2019. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Konina za 2019 rok. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Konina. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020". 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 14. Rozpatrzenie Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie za lata 2017-2019.
2020-05-27
16:00–17:10
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru i oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w nowo budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 114 Rady Miasta Konina z dnia 24kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2019-2023. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zbycia nieruchomości a) obręb Przydziałki (druk nr 370); b) obręb Międzylesie (druk nr 371); c) obręb Glinka (druk nr 372); d) obręb Maliniec (druk nr 373). 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.180.2020.2 z dnia 1 kwietnia 2020 r.; b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.
2020-04-27
16:00–17:10
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zbycia nieruchomości (obręb Międzylesie); b) zbycia nieruchomości (obręb Przydziałki); c) obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu (obręb Niesłusz); d) zamiany nieruchomości (obręb Przydziałki); e) zbycia nieruchomości i obciążenia służebnością gruntową przechodu i przejazdu (obręb Maliniec). 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2020.
2020-03-25
09:30–10:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 342); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców; c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz; d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.
2020-02-24
15:00–18:00
1. Plany inwestycyjne, zakres działalności, plany rozwojowe PGKiM w Koninie Sp. z o.o. Prezes PGKiM Sp. z o.o. Michał Zawadzki przedstawił zebranym radnym plany inwestycyjne, zakres działalności, plany rozwojowe PGKiM w Koninie Sp. z o.o. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Konin i Gminą Kazimierz Biskupi w sprawie realizacji remontu drogi znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 41 i nr 50 obręb Chorzeń w Koninie. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 11. Zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie kryzysu klimatycznego. 12. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury na 2020 rok.
2020-01-20
16:00–18:50
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmiany: a) Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina; b) Uchwały Nr 78 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zbycia nieruchomości; b) sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu; c) przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania; d) obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 7. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2019-12-16
16:00–18:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej — jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 24 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zamiany nieruchomości; b) zbycia nieruchomości. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
2019-12-02
14:00–15:20
Wizja lokalna dotycząca: 1. projektu dróg dojazdowych do powstającego wiaduktu łączącego ul. Wyzwolenia z ul. Paderewskiego w Koninie. 2. terenu wokół tężni ul. Zakole 10.
2019-11-25
16:00–19:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XVIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023, b) uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok.
2019-10-28
16:00–18:45
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-10-23
16:00–17:40
1. Omówienie stanu technicznego obiektów mostowych w mieście Konin. 2. Zobowiązania Miasta z tytułu wykupów i odszkodowań za grunty przejęte na własność Miasta (decyzje ZRID oraz decyzje podziałowe)
2019-09-16
16:00–17:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XIV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-07-25
16:00–17:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-06-24
16:00–18:00
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie pism i wniosków: - pisma mieszkanki z dnia 10.06.2019 r. - Społecznego Komitetu Osada z dnia 20.05.2019 r. - mieszkańców dzielnicy Morzysław z dnia 31.05.2019 r.
2019-06-10
16:00–18:00
Tematyka posiedzenia: 1. Postępowanie w zakresie dostawy ciepła dla Miasta Konina od 1 VII 2022. 2. Modernizacja sieci ciepłowniczej w latach 2018 – 2021. 3. Budowa ciepłowni geotermalnej na wyspie Pociejewo.
2019-05-28
16:00–18:45
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na VIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-04-23
16:00–19:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-04-04
17:00–18:45
1. Przeznaczenie terenów Osady w planie zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. 2. Sprawa przepompowni przy budynku na ul. Osada.
2019-03-25
16:00–19:00
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-02-25
16:00–19:00
1. Przedstawienie Klastra Energetycznego przez PWiK. 2. Zabranie głosu przez właścicieli kamienicy S. Esse przy ul. Staszica. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 4. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
2019-01-28
16:00–19:30
1. Omówienie materiałów na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-01-07
16:00–18:30
Rozpatrzenie koncepcji optymalizacji oferty przewozowej konińskiej komunikacji miejskiej w świetle wyników badań marketingowych z jesieni 2018 roku.
2019-01-03
16:00–19:45
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr 31). 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 1) (druk nr 32). 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów (druk nr 33). 4. Fotowoltaika.
2018-12-17
16:00–17:40
Rozpatrzenie materiałów III Sesji Rady Miasta Konina.
2018-12-10
16:00–17:40
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022, b) uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Inwentaryzacyjna

Przedmiotem działania Komisji jest przygotowanie spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Praworządności

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 2) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 3) herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw drógwewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068), 4) wznoszenia pomników, 5) nadawania honorowego obywatelstwa gminy, 6) wyboru ławników, 7) spraw konsumenckich.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-07-27
14:30–15:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Nie ma edukacji bez relacji” w ramach Programu Erasmus+. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023.
2020-06-23
12:05–12:25
1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Konina za 2019 rok. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Blog <Niezbędnik podróżnika> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)". 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023.
2020-05-26
10:00–10:25
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „e-Kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie”. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
2020-04-28
10:00–11:30
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: a) pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III; b) pn.: „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; c) pn.: „DOBRE PRZEDSZKOLE TO DOBRY START” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; d) pn.: „Równy start dla najmłodszych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; e) pn.: „Edukacja bez barier” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2020 rok. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2019 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2020 rok. 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 rok. 8. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2019. 9. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina za 2019 rok. 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu”.
2020-03-25
09:30–10:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 342); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców; c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz; d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.
2020-02-25
16:00–18:30
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie: a) ul. Karbonowa — obr. Niesłusz; b) ul. Kaszuba — obr. Nowy Dwór; c) ul. Kaszmirowa — obr. Laskówiec. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań: a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; b) z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2019 rok. 9. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 10. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2020-01-16
16:00–18:15
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 311); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 312). 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami Miasta Konina za lata 2017-2019. 7. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2019-12-12
16:00–16:20
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Konin na rok szkolny 2019/2020. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego. 5. Radny Tomasz Andrzej Nowak poruszył sprawę remontu toalet w Szkole Podstawowej nr 15.
2019-10-25
16:00–17:40
1. Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-09-18
08:30–09:00
1. Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-07-25
16:00–17:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-06-18
16:00–17:00
1. Omówienie materiałów na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-05-23
16:00–17:45
1. Omówienie materiałów na VIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-04-17
16:00–17:30
1. Omówienie materiałów na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-03-26
16:00–17:05
1. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2018. 2. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych na VI sesję. 3. Sprawy bieżące.
2019-02-21
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-01-24
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Omówienie pisma skierowanego do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. 3. Sprawy bieżące.
2018-12-13
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rewizyjna

- Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. - Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1. (tj. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.)

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-05-11
12:00–12:10
Wyznaczenie zespołów kontrolnych związanych z procedurą absolutoryjną.
2020-01-16
15:15–15:29
Tematyka posiedzenia: 1. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania komisji za 2019 rok. 2. Przyjęcie planu pracy na 2020 rok.
2019-12-30
15:45–16:00
Podpisanie protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej w PWiK Sp. z o.o. kontroli w zakresie: zagospodarowywania i wywozu osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie w 2018 roku w zakresie zgodności z ustawą o odpadach i rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.
2019-12-19
15:00–15:30
1. Podsumowanie kontroli zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w PWiK Sp. z o.o. w zakresie: zagospodarowywania i wywozu osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie w 2018 roku w zakresie zgodności z ustawą o odpadach i rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 2. Sprawy bieżące.
2019-11-25
15:22–15:39
Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wynikającej z planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
2019-07-25
17:31–17:44
1. Zaplanowanie kontroli z planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 2. Sprawy bieżące.
2019-06-06
15:30–15:58
1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. 2. Analiza sprawozdania Prezydenta Miasta Konina z wykonania budżetu za rok 2018. 3. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta Konina za 2018 rok. 4. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina.
2019-04-23
15:00–15:30
1. Omówienie Informacji o realizacji planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2018 rok, przeprowadzonych przez Wydział Kontroli oraz inne wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie za 2018 rok. 2. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2018 rok. 3. Rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 4. Wyznaczenie zespołów kontrolnych związanych z procedurą absolutoryjną.
2019-02-26
15:30–15:45
1. Wypracowanie planu pracy. 2. Sprawy bieżące.
2019-01-28
15:30–15:50
Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) ochrony zdrowia, 2) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 4) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 5) wspieranie osób niepełnosprawnych, 6) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), 7) przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 8) przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 9) profilaktyki uzależnień.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-07-27
14:30–15:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Nie ma edukacji bez relacji” w ramach Programu Erasmus+. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023.
2020-06-23
12:05–12:25
1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Konina za 2019 rok. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Blog <Niezbędnik podróżnika> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)". 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023.
2020-05-26
10:00–10:25
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „e-Kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie”. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
2020-04-28
10:00–11:30
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: a) pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III; b) pn.: „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; c) pn.: „DOBRE PRZEDSZKOLE TO DOBRY START” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; d) pn.: „Równy start dla najmłodszych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; e) pn.: „Edukacja bez barier” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2020 rok. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2019 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2020 rok. 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 rok. 8. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2019. 9. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina za 2019 rok. 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu”.
2020-03-25
09:30–10:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 342); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców; c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz; d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.
2020-02-25
16:00–18:30
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie: a) ul. Karbonowa — obr. Niesłusz; b) ul. Kaszuba — obr. Nowy Dwór; c) ul. Kaszmirowa — obr. Laskówiec. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań: a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; b) z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2019 rok. 9. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 10. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2020-01-16
16:00–18:15
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 311); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 312). 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami Miasta Konina za lata 2017-2019. 7. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2019-12-12
16:00–16:20
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Konin na rok szkolny 2019/2020. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego. 5. Radny Tomasz Andrzej Nowak poruszył sprawę remontu toalet w Szkole Podstawowej nr 15.
2019-10-25
16:00–17:40
1. Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-09-12
16:00–17:30
1. Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-07-25
16:00–17:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-06-18
16:00–17:00
1. Omówienie materiałów na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-05-23
16:00–17:45
1. Omówienie materiałów na VIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-04-17
16:00–17:30
1. Omówienie materiałów na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-03-21
15:30–17:30
1. Omówienie materiałów na VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Omówienie pisma skierowanego do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. 3. Sprawy bieżące.
2019-02-21
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-01-24
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Omówienie pisma skierowanego do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. 3. Sprawy bieżące.
2018-12-13
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przedmiotem komisji są skargi na działania wójta / burmistrza / prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-01-20
15:30–15:45
1. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2019 roku. 2. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
2019-10-23
15:00–15:50
1. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina dotyczącej braku odpowiedzi na złożoną propozycję zakupu przez Miasto Konin nieruchomości przy ul. Staszica 4.
2019-10-09
16:00–16:40
1. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina dotyczącej braku odpowiedzi na złożoną propozycję zakupu przez Miasto Konin nieruchomości przy ul. Staszica 4.
2019-09-11
15:30–19:00
1. Rozpatrzenie petycji ws. dodania do obecnego rozkładu jazdy linii nr 57 — kursu o godz. 5:40 z miejscowości Szczepidło przez Zalesie, ul. Osada i dalej oraz przywrócenia trasy powrotnej tej linii przez Wał Tarejwy. 2. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina dotyczącej opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Koninie. 3. Rozpatrzenie skargi na sposób procedowania, działalność i rozstrzygnięcie Komisji konkursowej konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie powołanej przez Prezydenta Miasta Konina. 4. Sprawy bieżące.
2019-04-11
15:30–18:10
1. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina w związku z jego odpowiedzią na skargę na Komisję Naboru udzieloną w dniu 21 marca br. i przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym naboru na wolne stanowisko — postępowanie wyjaśniające. 2. Sprawy bieżące.
2019-04-03
15:30–16:30
1. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina w związku z jego odpowiedzią na skargę na Komisję Naboru udzieloną w dniu 21 marca br. i przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym naboru na wolne stanowisko — postępowanie wyjaśniające. 2. Sprawy bieżące.
2019-02-25
15:30–16:00
1. Przedstawienie projektu planu pracy komisji. 2. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Statutowa

Przedmiotem działania Komisji jest dokonanie analizy Statutu Miasta Konina w oparciu o obowiązujące akty prawne i przedłożenie jego zmian pod obrady Rady Miasta Konina.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-04-23
12:00–12:20
Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji Grupa Lokalna Konin w przedmiocie wygaszenia mandatu radnego Macieja Ostrowskiego w związku z naruszeniem zakazu prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
2019-05-20
13:00–13:30
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Konina.
2019-02-15
13:00–13:45
1. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie miasta Konina. 3. Sprawy bieżące.
2018-12-14
13:00–14:00
1. Rozpatrzenie wniosku o zajęcie się sprawą nieprawidłowego głosowania podczas II Sesji Rady Miasta Konina, 2. Wypracowanie projektu statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina, 3. Sprawy bieżące.
Zobacz pozostałe
Zwiń