Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 733 — w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury …w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Konina za […] dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Regulamin w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta […] Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
kultura prezydent
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 376 — — w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne …Uchwała nr 376 - w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne opłaty opłaty…
opłaty
3. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 581 — w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu” …w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu” Uzasadnienie Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta…
sport
4. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 401 — — w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat lub o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne …Uchwała nr 401 - w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat lub o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
5. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 261 — — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 261 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi…
skargi
6. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 455 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina Uzasadnienie Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2017 rok Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem…
budżet
7. Sesja nr 54 z dnia
2018-08-24
Uchwała nr 779 — w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast …do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień […] do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień […] do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień…
wybory
8. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 801 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 754 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …Uzasadnienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 97 — — w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej …obwodów głosowania na terenie Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 494 — w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina …w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina Uzasadnienie prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …przez te jednostki, 7) targowisk i hal targowych, 8) promocji gminy, 9) określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 10) współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2016-11-03 16.00 18.50 Informacja Prezydenta Miasta Konina w sprawie sytuacji zaistniałej w Gimnazjum Nr 6 w Koninie…
3. Komisja Rewizyjna …pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 2015-06-08 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2014 rok 2015-06-08 Wniosek w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za […] sprawie wykonania budżetu Miasta Konina za 2015 rok. 2016-06-13 Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2015 rok. 2016-10-03 16.00 16.25 Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej…
4. Komisja Praworządności …Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2016-11-03 16.00 18.50 Informacja Prezydenta Miasta Konina w sprawie sytuacji zaistniałej w Gimnazjum Nr 6 w Koninie…
5. Komisja Finansów …targowisk i hal targowych,zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych,promocji gminy, - określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, - współdziałania z innymi gminami, - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw - przystępowania…
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Przedmiotem komisji są skargi na działania wójta / burmistrza / prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników