Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 48
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 4 — — w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 4 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 97 — — w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej …obwodów głosowania na terenie Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
3. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 248 — — w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 248 - w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi…
skargi
4. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 249 — — w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 249 - w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi…
skargi
5. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 261 — — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 261 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi…
skargi
6. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 262 — — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 262 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi…
skargi
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 263 — — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 263 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi…
skargi
8. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 376 — — w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne …Uchwała nr 376 - w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne opłaty opłaty…
opłaty
9. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 377 — — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Konina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …Uchwała nr 377 - w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Konina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko…
projekty unijne
10. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 401 — — w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat lub o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne …Uchwała nr 401 - w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat lub o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …targowisk i hal targowych,zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych,promocji gminy, - określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, - współdziałania z innymi gminami, - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw - przystępowania…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2016-11-03 16.00 18.50 Informacja Prezydenta Miasta Konina w sprawie sytuacji zaistniałej w Gimnazjum Nr 6 w Koninie…
3. Komisja Rewizyjna …pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 2015-06-08 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2014 rok 2015-06-08 Wniosek w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za […] sprawie wykonania budżetu Miasta Konina za 2015 rok. 2016-06-13 Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2015 rok. 2016-10-03 16.00 16.25 Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej…
4. Komisja Praworządności …Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2016-11-03 16.00 18.50 Informacja Prezydenta Miasta Konina w sprawie sytuacji zaistniałej w Gimnazjum Nr 6 w Koninie…
5. Komisja Rewizyjna …na 2019 rok. 2019-06-06 15:30 15:58 1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. 2. Analiza sprawozdania Prezydenta Miasta Konina z wykonania budżetu za rok 2018. 3. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta Konina […] za 2018 rok. 4. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina. Protokół absolutoryjny Opinia za 2018 rok Uchwała Nr 3 Komisji Rewizyjnej 2019-07-25 17:31 17:44 1. Zaplanowanie…
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Przedmiotem komisji są skargi na działania wójta / burmistrza / prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. 2019-04-03 15:30 16:30 1. Rozpatrzenie skargi […] na Prezydenta Miasta Konina w związku z jego odpowiedzią na skargę na Komisję Naboru udzieloną w dniu 21 marca br. i przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym naboru na wolne stanowisko - postępowanie wyjaśniające. 2. Sprawy bieżące […] Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina w związku z jego odpowiedzią na skargę na Komisję Naboru udzieloną w dniu 21 marca br. i przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym naboru na wolne stanowisko - postępowanie wyjaśniające. 2. Sprawy bieżące…
7. Komisja Finansów …przez te jednostki, 7) targowisk i hal targowych, 8) promocji gminy, 9) określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 10) współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku […] Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. 2020-06-22 16:00 18:00 1. Informacja Prezydenta Miasta nt.: Inwestycji i projektów realizowanych w mieście z dofinansowaniem zewnętrznym licząc od początku kadencji. 2. Analiza…
8. Komisja Infrastruktury …Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. 2020-06-22 16:00 18:00 1. Informacja Prezydenta Miasta nt.: Inwestycji i projektów realizowanych w mieście z dofinansowaniem zewnętrznym licząc od początku kadencji. 2. Analiza…
9. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Konina na lata 2020-2023. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla…
10. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Konina na lata 2020-2023. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Wyniki 1–10 z 25
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Rada Miasta Konina VIII kadencji — infografika 2018-10-24 …wybrani do nowej kadencji radni VIII kadencji Rady Miasta Konina. Wykres ulegnie uaktualnieniu w momencie wyboru nowego Prezydenta Konina. Wówczas, w razie zwycięstwa Zenona Chojnackiego jego miejsce zajmie pani Magdalena Białkowska…
2. Geotermia Konin — Wystąpienie pokontrolne NIK. Rok 2014 2019-03-03 …całego przedsięwzięcia przeanalizowano dopiero po wniesieniu majątku Miasta Konina do Geotermii Konin. Wcześniej, jak powiedział ówczesny Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki:  „Podjęcie decyzji o nabyciu udziałów lub akcji […] Miasto Spółki było istotnie najkorzystniejszym możliwym wariantem. Owe niespisane analizy, o których wspomina Prezydent Nowicki, miały miejsce podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Konina, których protokoły nie znajdują się na […] znaleźć w Internecie na ten temat to protokół z 27 czerwca 2012 roku, gdy Zastępca Prezydenta Marek Waszkowiak tłumaczy (https://bip.konin.eu/pdf/Rada%20Miasta%20VI/ProtokzXXIIIsesjiRMK-27.06.2012r.pdf, str. 40): „Zmiana miejsca jest wynikiem dyskusji na Radzie. Przedstawiono…
3. Statut Miasta Konina 2019-02-24 …oraz Ustawy o Samorządzie Gminnym. Sprawa została podjęta w mediach społecznościowych przez radnego Jakuba Eltmana, a rzecznik Prezydenta Miasta Konina wydała w tej sprawie stanowisko Urzędu Miejskiego. W najbliższą środę odbędzie się głosowanie nad przyjęciem…
4. Wystąpienie Pokontrolne NIK-u. Rok 2014. Zakończenie 2019-03-05 …łkami z udziałem Miasta Konina.” Wspominał o tym przy okazji jednej z pierwszych konferencji prasowych obecny Prezydent Miasta Konina, powołując stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego, rozpoczynając tym samym pierwsze kroki wdrożeniowe w kwestii kontroli działalności […] łek miejskich „znajdowały się w regulaminie organizacyjnym Urzędu i ograniczały się do zapisów, iż Prezydent pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników w spółkach miejskich.” W imieniu Prezydenta […] w tym tygodniu teksty odnoszą się do VI kadencji Rady Miasta Konina i czasów, gdy Prezydentem Miasta Konina był Józef Nowicki. Sprawozdania ekonomiczno-finansowe spółek miejskich były realizowane w…
5. Konkurs na nazwę bulwaru nadwarciańskiego 2019-07-14 …nazw związanych z tą postacią. Tak właśnie brzmi punkt drugi z załącznika nr 3 do Zarządzenia 97/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 lipca 2019. I choć słusznie Akcja Konin przypomniała, że w 2011 roku…
6. Cmentarz komunalny — kiedyś i dziś 2019-07-28 …stwierdzono, że taka działalność jest niezgodna z prawem i narusza zapisy co najmniej dwóch ustaw: Prezydent, realizując funkcje związane z nadzorem właścicielskim nad spółką komunalną akceptował prowadzenie przez nią działalności komercyjnej […] z 2004 roku. Sam jednak też nigdy o takie informacje nie prosił. Jak tłumaczył to ówczesny Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki: Spółka nie przedkładała kalkulacji stawek opłat i cennika usług […] z uwag wystąpienia pokontrolnego. Temat zniknął z przestrzeni publicznej i medialnej aż do 2019 roku, gdy Zastępca Prezydenta Paweł Adamów poinformował na lutowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury o potrzebie budowy cmentarza z racji…
7. Klaster Energii "Zielony Klaster" 2019-09-09 …w i Kanalizacji w Koninie: 21 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Koninie, z inicjatywy Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego, zostało podpisane porozumienie dotyczące zawiązania współpracy, mającej na celu utworzenie […] starać o otrzymanie wspomnianego wcześniej certyfikatu Ministerstwa Energii. Wręczono go 8 listopada 2018 roku już nowo wybranemu Prezydentowi Miasta Konina Piotrowi Korytkowskiemu. W między czasie, tuż przed końcem września, zaprezentowano Klaster w Ministerstwie Energii podczas […] w kuchennych i ciepłownia geotermalna. Wszystkie inwestycje przedstawiono podczas  IX. posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina, a następnie spisano w dziewiętnastu punktach: Aktywizacja terenów inwestycyjnych; Termomodernizacja i przebudowa budynk…
8. Hangar i jego krótka historia 2020-01-26 …nie mogą prowadzić działalności gospodarczej tego typu, ponieważ nie mają do tego podstawy prawnej. Z kolei Zastępca Prezydenta Witold Nowak stwierdził, że odpłatne usługi za korzystanie z kajaków były oczywistością. Wniosek jednak m […] nie podpisano umowy. Na tej właśnie refleksji chciałbym zakończyć swój tekst. Mam nadzieję, że panowie Prezydenci weźmiecie go pod uwagę i zauważycie, iż można lepiej korzystać z hangaru niż ma to miejsce aktualnie…
9. Krótki tekst o relacjach między mieszkańcami a radnymi Konina 2019-11-03 …radnych z siedmiu. Jeden z nich złożył w tej sprawie interpelację, drugi zapytał się o ten problem Prezydenta Miasta Konina na sesji. Pozostała piątka zignorowała prośbę, co znowu jest podstawą do stwierdzenia o naruszeniu art […] w, ale mają obowiązek kierować pytania mieszkańców do organów gminy. Organami gminy są Prezydent Miasta Konina, jego zastępcy, wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie, jak również spółki miejskie […] ci pracują; powinni też wykonywać swój prawny obowiązek, czyli kierować zapytania mieszkańców do Prezydenta, Urzędu Miejskiego itd. i nie może tego odmawiać mieszkańcom, ponieważ jest to jedno z jego zadań; powinni…
10. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-17 …Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-17 W czwartek mija rok od zaprzysiężenia Piotra Korytkowskiego na Prezydenta Miasta Konina. Dlatego pora na pierwsze weryfikacje programu wyborczego Prezydenta z jego […] działaniami. Na początek przedsiębiorczość i praca. Pierwszy punkt programu wyborczego ówczesnego kandydata na Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego jest obecnie jednym z intensywniej realizowanych postulatów. Na jego szczycie widnieje współpraca […] tej części programu jest Konińska Dolina Energii, czyli transformacja energetyczna Konina. To właśnie ten punkt zdominował politykę Prezydenta Miasta Konina. I nie zanosi się, by miało się to zmienić. Dolina Energii miała opierać się na…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Sławomir Lachowicz
ws. tego, dlaczego prezydent nie może zlikwidować drugiej spółki transportowej
2019-03-27 …zapytanie 2019-03-27 ws. tego, dlaczego prezydent nie może zlikwidować drugiej spółki transportowej ws. tego, dlaczego prezydent nie może zlikwidować drugiej spółki transportowej spółki…
2.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. obniżenia pensji strajkujących nauczycieli, czy pozostawienia ich bez zmian
2019-03-27 …bez zmian ws. obniżenia pensji strajkujących nauczycieli, czy pozostawienia ich bez zmian wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
3.
Jarosław Sidor
ws. działań, jakie może podjąć prezydent, aby niezamieszkałe i niezameldowane, a pracujące w Urzędzie Miejskim i w spółkach miejskich osoby płaciły podatek dochodowy do miasta
2019-11-27 …zapytanie 2019-11-27 ws. działań, jakie może podjąć prezydent, aby niezamieszkałe i niezameldowane, a pracujące w Urzędzie Miejskim i w spółkach miejskich osoby płaciły podatek dochodowy do miasta ws. działań, jakie może podjąć prezydent
4.
Zenon Chojnacki
ws. anonimowego listu, dotyczącego traktowania pracowników w jednej z miejskich spółek. Prosił prezydenta o informację, czy są podstawy do niepokoju w związku z informacjami zawartymi w liście
2019-11-27 …zapytanie 2019-11-27 ws. anonimowego listu, dotyczącego traktowania pracowników w jednej z miejskich spółek. Prosił prezydenta o informację, czy są podstawy do niepokoju w związku z informacjami zawartymi w liście ws. anonimowego listu, dotyczącego […] traktowania pracowników w jednej z miejskich spółek. Prosił prezydenta o informację, czy są podstawy do niepokoju w związku z informacjami zawartymi w liście spółki…
5.
Jacek Roman Kubiak
ws. tego, czy Prezydent odniósł się do pisma Zenona Chojnackiego dotyczącego PWiK
2019-12-18 …zapytanie 2019-12-18 ws. tego, czy Prezydent odniósł się do pisma Zenona Chojnackiego dotyczącego PWiK ws. tego, czy Prezydent odniósł się do pisma Zenona Chojnackiego dotyczącego PWiK radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników