Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–10 z 43
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 185 — — w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania …Uchwała nr 185 - w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 22 z dnia
2016-05-18
Uchwała nr 327 — Uchwała Nr 327 — w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania …Uchwała Nr 327 - w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 405 — — zmieniająca Uchwałę Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym …dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym wieloletni plan inwestycyjny inwestycje prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
inwestycje prawo
4. Sesja nr 31 z dnia
2017-02-16
Uchwała nr 461 — w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych …w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto…
oświata
5. Sesja nr 33 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 470 — w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Miasta Konina …Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Miasta Konina Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Konina – miasta na prawach powiatu z gminą Stare Miasto w powiecie konińskim prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji…
prawo
6. Sesja nr 33 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 471 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uzasadnienie Spis ulic obwodu Szkoły…
oświata
7. Sesja nr 33 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 472 — w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1.09.2017 r. do dnia 31.08.2019r. …w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1.09.2017 r. do dnia 31.08.2019r. Uzasadnienie Plan…
niepełnosprawni oświata
8. Sesja nr 35 z dnia
2017-04-20
Uchwała nr 487 — zmieniająca Uchwałę Nr 470 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Miasta Konina …sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Miasta Konina 18 5 prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 492 — w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin — miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego” …w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin - miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego” Uzasadnienie Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Użyteczności publiczne Miasto Konin Użyteczności publiczne…
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
10. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 503 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego …wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uzasadnienie opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska woda i ścieki prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
odpady opłaty prawo woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …efekty prac Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w systemie oświaty - analiza działalności pod kątem wypełniania zadań wynikających z prawa oświatowego. 2015-06-24 15.45 17.30 1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIII sesję Rady Miasta Konina…
2. Komisja Statutowa …Wybór wiceprzewodniczącego komisji; 2. Rozpatrzenie pism Henryka Szczepankiewicza w sprawie braku prawa wybieralności radnych: - Kamila Szadkowskiego, - Karola Skoczylasa, - Wiesława Wanjasa – zaopiniowanie projektów uchwał. 3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów […] wypracowania nowego Statutu Miasta Konina. Do zadań komisji należą: - opiniowanie projektów uchwał pod względem ich zgodności z prawem i techniką legislacyjną, - czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Miasta Konina, - opiniowanie zasad i trybu postępowania rady i jej […] organów oraz występowanie z inicjatywą dostosowania aktów prawa miejscowego do prawa powszechnie obowiązującego, 2016-02-22 14.00 15.00 Zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Konina” dla Konińskiego Klubu Szermierczego…
3. Komisja Finansów …ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie […] Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zbycia nieruchomości; b) sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu; c) przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania; d) obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia…
4. Komisja Infrastruktury …ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie […] Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zbycia nieruchomości; b) sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu; c) przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania; d) obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. P.T.H.U. Konin — krótka historia przejęcia i sprzedaży 2019-03-04 …o podmiotach zainteresowanych jej przejęciem. Dokładniej przedstawione próby sprzedaży znajdziecie, wchodząc w link Konin. Mam Prawo Wiedzieć: https://www.facebook.com/183246099269727/photos/a.184252549169082/256775965250073/?type=3&theater . Krzysztof Pietruszewski…
2. Geotermia Konin — Wystąpienie pokontrolne NIK. Rok 2014 2019-03-03 …wskazujących, że realizacja przedsięwzięcia geotermalnego jest ekonomicznie uzasadniona , a formuła jego realizacji za pośrednictwem spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Konina jest najkorzystniejszym wariantem.” W ten oto sposób w przestrzeni…
3. Statut Miasta Konina 2019-02-24 …wydanego w zeszłym roku przez Wojewodę Wielkopolskiego Rozstrzygnięcia Nadzorczego, streszczonego dwa tygodnie temu na konińskiej stronie Mam Prawo Wiedzieć. Wskazano w nim sześć punktów, które w opinii Wojewody były niezgodne z […] tym” jest o tyle kluczowe w obydwu zapisach, gdyż wskazuje, że w skład obydwu komisji mają prawo, lecz nie obowiązek, wejść przedstawiciele wszystkich klubów, jednak nie odbiera tego prawa radnym spoza klub […] zaś jednoznacznie wskazuje, że w skład komisji wchodzą jedynie przedstawiciele klubów radnych, pozbawiając reszty tego prawa. O ile jeden z zapisów znajduje się w Statucie Miasta Konina od lat, to drugi…
4. Wystąpienie Pokontrolne NIK-u. Rok 2014. Zakończenie 2019-03-05 …miejskich były realizowane w kolejnych latach, czego dowodem są publikacje za lata 2014-2017 na stronie Mam Prawo Wiedzieć. Spółka P.T.H.U. Konin od 2012 roku konsekwentnie jest wystawiana na sprzedaż, jednak brakuje podmiot…
5. Krótkie omówienie prezentacji dotyczącej kwestii podwyżek opłat za śmieci 2019-04-10 …rok obecny. Tenże budżet został przeanalizowany przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które dostrzegło niezgodny z prawem zapis, iż przychody z opłat za śmieci są wyższe o 3,5 mln zł w stosunku do…
6. Cmentarz komunalny — kiedyś i dziś 2019-07-28 …pogrzebowych przez Spółkę, podczas której wyraźnie stwierdzono, że taka działalność jest niezgodna z prawem i narusza zapisy co najmniej dwóch ustaw: Prezydent, realizując funkcje związane z nadzorem właścicielskim nad […] wystąpienia pokontrolnego dotyczącego działalności spółek Geotermii i Hotelu „Konin”, prowadzonymi niezgodnie z przepisami prawa. Podobnie jak przy podpisaniu umowy Miasta ze Spółką, tak i tam nie przeprowadzono żadnych analiz…
7. Klaster Energii "Zielony Klaster" 2019-09-09 …jeżeli tylko zaproszone gminy wyrażą na to zgodę (wynika to z zapisu, że Konin jest miastem na prawach powiatu, dla których takie rozwiązanie jest możliwe). 25 lutego odbyło się wspólne posiedzenie…
8. Krótki tekst o relacjach między mieszkańcami a radnymi Konina 2019-11-03 …ustawowego obowiązku, by to robić – Wy już tak. To jest podstawa do zgłoszenia naruszenia przez Was prawa. Przy okazji wątku pozwolę sobie przytoczyć pewną sprawę mieszkańca, który się do mnie zgłosił…
9. Dlaczego np. na Zatorzu nie może być realizowany budżet obywatelski 2020-03-08 …sprawę publicznie. Na wstępie muszę zaznaczyć, iż omawiane pismo to jedynie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie wykładnia prawa – RIO akurat takich kompetencji nie posiada. Nie oznacza to jednak, że myli się w swojej argumentacji […] tych zapisów wiadomo już, że budżet obywatelski odnosi się tylko do gminy lub miasta (w prawie gminą nazywa się też miasta) i ich terytorium. Zatem zadania realizowane z budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć jedynie […] problem? Ano w tym, że spółdzielnie mieszkaniowe, podobnie jak wspólnoty mieszkaniowe, w świetle prawa, to podmioty PRYWATNE. Nie należą do gmin. O tym mówi z kolei ustawa o sp…
10. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-17 …można było również ubiegać się o pożyczki w ramach programu Jeremie2. Ostatnim punktem było przyjazne prawo podatkowe, w którym trzeba uczciwie przyznać, wielkich zmian nie widać. Z jego treści wynika, że…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Inne strony

Brak wyników