Krótkie omówienie prezentacji dotyczącej kwestii podwyżek opłat za śmieci

Krzysztof Pietruszewski
2019-04-10

Kilka słów na temat tego, dlaczego proponowane podwyżki opłat były nieprzypadkowe

Muszę na wstępie przeprosić, że przy okazji prezentacji właściwie w żaden sposób nie wyjaśniłem, dlaczego miasto chciało zdecydować się na podwyżkę za śmieci. Tym razem postaram się to pokrótce przedstawić. Pod koniec grudnia zeszłego roku przyjęto budżet miasta Konina na rok obecny. Tenże budżet został przeanalizowany przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które dostrzegło niezgodny z prawem zapis, iż przychody z opłat za śmieci są wyższe o 3,5 mln zł w stosunku do roku 2018. RIO nakazało Miastu o usunięcie tego błędu, uprzedzając jednocześnie, że będzie zmuszone do unieważnienia budżetu miasta w całości lub jego części.

I stąd całe zamieszanie – brak owych 3,5 mln zł w budżecie może spowodować unieważnienie nawet całej uchwały budżetowej.

Deficyt całego systemu w 2018 roku wyniósł rekordowe 3,5 mln zł, mimo że nigdy wzorcowo nie funkcjonował. Dla porównania w 2015 roku deficyt wyniósł niecałe 250 tys. zł. W 2016 roku pojawiła się jednak spalarnia, która jak już wykazywały bilanse spółki, przynosi poważne straty całej spółce. Zapewne również z tego powodu podniesiono w 2017 roku koszt netto zagospodarowania odpadów w MZGOK do 320 zł. Co więcej w 2018 roku z 72 652 mieszkańców tylko 61 406 zadeklarowało segregację śmieci, a zatem 11 253 z nich owej deklaracji nie złożyło. Na koszty funkcjonowania systemu składa się:

- 32% to wywóz odpadów komunalnych (realizacja PGKiM),

- 64,5% to zagospodarowanie odpadów komunalnych (realizacja MZGOK),

- 3,5% to pozostałe koszty, jak np. likwidacja dzikich wysypisk śmieci, obsługa Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego, wynagrodzenia pracowników, szkolenia itd.

Szacowany deficyt na 2019 rok, bez wprowadzenia podwyżek, ma wynieść -2 277 176 zł. Dzięki podwyżkom ta kwota zmalałaby do -600 000 zł, co nadal by nie wyeliminowało deficytu. Ewentualne podwyżki miałyby dać zarazem czas na stworzenie nowej strategii całego systemu, jak również pozwolić na akcję informacyjną dotyczącą segregacji śmieci.

Dla uszczelnienia systemu postanowiono wykonać cztery czynności:

- sprawdzanie wykazów urodzeń,

- porównanie ilości osób zadeklarowanych a mieszkańcami,

- sprawdzanie zużytej wody na terenach nieruchomości,

- zestawienie osób zdeklarowanych z wnioskami o otrzymanie dodatku mieszkaniowego.

Nie bez znaczenia jest tu również Uchwała nr 558 z dnia 30 sierpnia 2017 Rady Miasta Konina, która pozwoliła nieruchomościom niezamieszkałym (przede wszystkim przedsiębiorcom itp.) na niepłacenie stawki za wywóz odpadów, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że swoje odpady podrzucali do miejskich pojemników na śmieci, czy też porzucali w lasach itd. O tym jednak w kolejnym tekście, z kolejną prezentacją na ten temat.