Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) edukacji publicznej, 2) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 3) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 4) udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 5) wspierania i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym wśród młodzieży,

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-09-29
15:00–15:30
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2.Rozpatrzenie informacji: a) z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2020 roku; b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Konina za I półrocze 2020 roku; c) z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publiczne w Koninie.
2020-07-27
14:30–15:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Nie ma edukacji bez relacji” w ramach Programu Erasmus+. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023.
2020-06-23
12:05–12:25
1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Konina za 2019 rok. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Blog <Niezbędnik podróżnika> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)". 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023.
2020-05-26
10:00–10:25
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „e-Kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie”. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
2020-04-28
10:00–11:30
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: a) pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III; b) pn.: „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; c) pn.: „DOBRE PRZEDSZKOLE TO DOBRY START” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; d) pn.: „Równy start dla najmłodszych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; e) pn.: „Edukacja bez barier” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2020 rok. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2019 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2020 rok. 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 rok. 8. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2019. 9. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina za 2019 rok. 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu”.
2020-03-25
09:30–10:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 342); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców; c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz; d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.
2020-02-25
16:00–18:30
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie: a) ul. Karbonowa — obr. Niesłusz; b) ul. Kaszuba — obr. Nowy Dwór; c) ul. Kaszmirowa — obr. Laskówiec. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań: a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; b) z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2019 rok. 9. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 10. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2020-01-16
16:00–18:15
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 311); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 312). 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami Miasta Konina za lata 2017-2019. 7. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2019-12-12
16:00–16:20
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Konin na rok szkolny 2019/2020. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego. 5. Radny Tomasz Andrzej Nowak poruszył sprawę remontu toalet w Szkole Podstawowej nr 15.
2019-10-25
16:00–17:40
1. Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-09-12
16:00–17:30
1. Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-07-25
16:00–17:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-06-18
16:00–17:00
1. Omówienie materiałów na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-05-23
16:00–17:45
1. Omówienie materiałów na VIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-04-17
16:00–17:30
1. Omówienie materiałów na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-03-21
15:30–17:30
1. Omówienie materiałów na VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Omówienie pisma skierowanego do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. 3. Sprawy bieżące.
2019-02-21
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-01-24
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Omówienie pisma skierowanego do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. 3. Sprawy bieżące.
2018-12-13
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Finansów

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) budżetu gminy, jego realizacji i sprawozdań z wykonania budżetu, 2) spraw majątkowych gminy, 3) podatków i opłat lokalnych, 4) programów gospodarczych, 5) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 6) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 7) targowisk i hal targowych, 8) promocji gminy, 9) określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 10) współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, 11) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-07-27
16:00–18:10
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2019 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina”. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021–2024”. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (obręby: Przydziałki, Chorzeń, Starówka). 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (obręb Międzylesie). 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina, lokalem Skarbu Państwa oraz lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi przez Miasto od innych właścicieli w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina–Osada. 9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 380 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
2020-06-22
16:00–18:00
1. Informacja Prezydenta Miasta nt.: Inwestycji i projektów realizowanych w mieście z dofinansowaniem zewnętrznym licząc od początku kadencji. 2. Analiza możliwości pozyskania finansowania na inwestycje: a) budowa ronda na ul. Kleczewskiej z ul. Brunatną; b) przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Matejki do połączenia z ul. Brunatną; c) wykonanie odwodnienia terenów inwestycyjnych przy ul. Brunatnej. 3. Analiza wykonania zadań ujętych w Uchwale Nr 275 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2019. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Konina za 2019 rok. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Konina. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020". 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 14. Rozpatrzenie Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie za lata 2017-2019.
2020-05-27
16:00–17:10
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru i oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w nowo budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 114 Rady Miasta Konina z dnia 24kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2019-2023. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zbycia nieruchomości a) obręb Przydziałki (druk nr 370); b) obręb Międzylesie (druk nr 371); c) obręb Glinka (druk nr 372); d) obręb Maliniec (druk nr 373). 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.180.2020.2 z dnia 1 kwietnia 2020 r.; b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.
2020-04-27
16:00–17:10
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zbycia nieruchomości (obręb Międzylesie); b) zbycia nieruchomości (obręb Przydziałki); c) obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu (obręb Niesłusz); d) zamiany nieruchomości (obręb Przydziałki); e) zbycia nieruchomości i obciążenia służebnością gruntową przechodu i przejazdu (obręb Maliniec). 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2020.
2020-03-25
09:30–10:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 342); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców; c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz; d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.
2020-02-24
15:00–18:00
1. Plany inwestycyjne, zakres działalności, plany rozwojowe PGKiM w Koninie Sp. z o.o. Prezes PGKiM Sp. z o.o. Michał Zawadzki przedstawił zebranym radnym plany inwestycyjne, zakres działalności, plany rozwojowe PGKiM w Koninie Sp. z o.o. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Konin i Gminą Kazimierz Biskupi w sprawie realizacji remontu drogi znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 41 i nr 50 obręb Chorzeń w Koninie. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 11. Zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie kryzysu klimatycznego. 12. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury na 2020 rok.
2020-02-18
16:00–18:10
Omówienie działań mających na celu ograniczenie wydatków bieżących w strukturze wszystkich jednostek oświatowych miasta.
2020-01-20
16:00–18:50
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmiany: a) Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina; b) Uchwały Nr 78 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zbycia nieruchomości; b) sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu; c) przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania; d) obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 7. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2019-12-16
16:00–18:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej — jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 24 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zamiany nieruchomości; b) zbycia nieruchomości. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
2019-11-25
16:00–19:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XVIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023, b) uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok.
2019-10-28
16:00–18:45
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-09-16
16:00–17:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XIV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-07-25
16:00–17:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-06-24
16:00–18:00
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie pism i wniosków: - pisma mieszkanki z dnia 10.06.2019 r. - Społecznego Komitetu Osada z dnia 20.05.2019 r. - mieszkańców dzielnicy Morzysław z dnia 31.05.2019 r.
2019-05-28
16:00–18:45
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na VIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-04-23
16:00–19:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-03-25
16:00–19:00
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-02-25
16:00–19:00
1. Przedstawienie Klastra Energetycznego przez PWiK. 2. Zabranie głosu przez właścicieli kamienicy S. Esse przy ul. Staszica. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 4. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
2019-01-28
16:00–19:30
1. Omówienie materiałów na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2018-12-17
16:00–17:40
Rozpatrzenie materiałów III Sesji Rady Miasta Konina.
2018-12-10
16:00–17:40
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022, b) uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Infrastruktury

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 4) telekomunikacji, 5) zieleni gminnej i zadrzewień, 6) cmentarzy gminnych, 7) lokalnego transportu zbiorowego, 8) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 9) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 10)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 11) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-07-27
16:00–18:10
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2019 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina”. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021–2024”. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (obręby: Przydziałki, Chorzeń, Starówka). 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (obręb Międzylesie). 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina, lokalem Skarbu Państwa oraz lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi przez Miasto od innych właścicieli w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina–Osada. 9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 380 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
2020-06-22
16:00–18:00
1. Informacja Prezydenta Miasta nt.: Inwestycji i projektów realizowanych w mieście z dofinansowaniem zewnętrznym licząc od początku kadencji. 2. Analiza możliwości pozyskania finansowania na inwestycje: a) budowa ronda na ul. Kleczewskiej z ul. Brunatną; b) przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Matejki do połączenia z ul. Brunatną; c) wykonanie odwodnienia terenów inwestycyjnych przy ul. Brunatnej. 3. Analiza wykonania zadań ujętych w Uchwale Nr 275 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2019. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Konina za 2019 rok. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Konina. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020". 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 14. Rozpatrzenie Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie za lata 2017-2019.
2020-05-27
16:00–17:10
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru i oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w nowo budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 114 Rady Miasta Konina z dnia 24kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2019-2023. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zbycia nieruchomości a) obręb Przydziałki (druk nr 370); b) obręb Międzylesie (druk nr 371); c) obręb Glinka (druk nr 372); d) obręb Maliniec (druk nr 373). 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.180.2020.2 z dnia 1 kwietnia 2020 r.; b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.
2020-04-27
16:00–17:10
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zbycia nieruchomości (obręb Międzylesie); b) zbycia nieruchomości (obręb Przydziałki); c) obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu (obręb Niesłusz); d) zamiany nieruchomości (obręb Przydziałki); e) zbycia nieruchomości i obciążenia służebnością gruntową przechodu i przejazdu (obręb Maliniec). 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2020.
2020-03-25
09:30–10:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 342); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców; c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz; d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.
2020-02-24
15:00–18:00
1. Plany inwestycyjne, zakres działalności, plany rozwojowe PGKiM w Koninie Sp. z o.o. Prezes PGKiM Sp. z o.o. Michał Zawadzki przedstawił zebranym radnym plany inwestycyjne, zakres działalności, plany rozwojowe PGKiM w Koninie Sp. z o.o. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Konin i Gminą Kazimierz Biskupi w sprawie realizacji remontu drogi znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 41 i nr 50 obręb Chorzeń w Koninie. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 11. Zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie kryzysu klimatycznego. 12. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury na 2020 rok.
2020-01-20
16:00–18:50
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmiany: a) Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina; b) Uchwały Nr 78 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zbycia nieruchomości; b) sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu; c) przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania; d) obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 7. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2019-12-16
16:00–18:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej — jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 24 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zamiany nieruchomości; b) zbycia nieruchomości. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
2019-12-02
14:00–15:20
Wizja lokalna dotycząca: 1. projektu dróg dojazdowych do powstającego wiaduktu łączącego ul. Wyzwolenia z ul. Paderewskiego w Koninie. 2. terenu wokół tężni ul. Zakole 10.
2019-11-25
16:00–19:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XVIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023, b) uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok.
2019-10-28
16:00–18:45
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-10-23
16:00–17:40
1. Omówienie stanu technicznego obiektów mostowych w mieście Konin. 2. Zobowiązania Miasta z tytułu wykupów i odszkodowań za grunty przejęte na własność Miasta (decyzje ZRID oraz decyzje podziałowe)
2019-09-16
16:00–17:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XIV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-07-25
16:00–17:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-06-24
16:00–18:00
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie pism i wniosków: - pisma mieszkanki z dnia 10.06.2019 r. - Społecznego Komitetu Osada z dnia 20.05.2019 r. - mieszkańców dzielnicy Morzysław z dnia 31.05.2019 r.
2019-06-10
16:00–18:00
Tematyka posiedzenia: 1. Postępowanie w zakresie dostawy ciepła dla Miasta Konina od 1 VII 2022. 2. Modernizacja sieci ciepłowniczej w latach 2018 – 2021. 3. Budowa ciepłowni geotermalnej na wyspie Pociejewo.
2019-05-28
16:00–18:45
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na VIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-04-23
16:00–19:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-04-04
17:00–18:45
1. Przeznaczenie terenów Osady w planie zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. 2. Sprawa przepompowni przy budynku na ul. Osada.
2019-03-25
16:00–19:00
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-02-25
16:00–19:00
1. Przedstawienie Klastra Energetycznego przez PWiK. 2. Zabranie głosu przez właścicieli kamienicy S. Esse przy ul. Staszica. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 4. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
2019-01-28
16:00–19:30
1. Omówienie materiałów na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-01-07
16:00–18:30
Rozpatrzenie koncepcji optymalizacji oferty przewozowej konińskiej komunikacji miejskiej w świetle wyników badań marketingowych z jesieni 2018 roku.
2019-01-03
16:00–19:45
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr 31). 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 1) (druk nr 32). 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów (druk nr 33). 4. Fotowoltaika.
2018-12-17
16:00–17:40
Rozpatrzenie materiałów III Sesji Rady Miasta Konina.
2018-12-10
16:00–17:40
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022, b) uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Inwentaryzacyjna

Przedmiotem działania Komisji jest przygotowanie spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Praworządności

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 2) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 3) herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw drógwewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068), 4) wznoszenia pomników, 5) nadawania honorowego obywatelstwa gminy, 6) wyboru ławników, 7) spraw konsumenckich.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-09-29
15:00–15:30
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2.Rozpatrzenie informacji: a) z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2020 roku; b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Konina za I półrocze 2020 roku; c) z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publiczne w Koninie.
2020-07-27
14:30–15:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Nie ma edukacji bez relacji” w ramach Programu Erasmus+. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023.
2020-06-23
12:05–12:25
1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Konina za 2019 rok. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Blog <Niezbędnik podróżnika> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)". 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023.
2020-05-26
10:00–10:25
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „e-Kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie”. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
2020-04-28
10:00–11:30
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: a) pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III; b) pn.: „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; c) pn.: „DOBRE PRZEDSZKOLE TO DOBRY START” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; d) pn.: „Równy start dla najmłodszych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; e) pn.: „Edukacja bez barier” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2020 rok. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2019 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2020 rok. 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 rok. 8. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2019. 9. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina za 2019 rok. 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu”.
2020-03-25
09:30–10:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 342); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców; c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz; d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.
2020-02-25
16:00–18:30
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie: a) ul. Karbonowa — obr. Niesłusz; b) ul. Kaszuba — obr. Nowy Dwór; c) ul. Kaszmirowa — obr. Laskówiec. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań: a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; b) z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2019 rok. 9. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 10. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2020-01-16
16:00–18:15
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 311); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 312). 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami Miasta Konina za lata 2017-2019. 7. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2019-12-12
16:00–16:20
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Konin na rok szkolny 2019/2020. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego. 5. Radny Tomasz Andrzej Nowak poruszył sprawę remontu toalet w Szkole Podstawowej nr 15.
2019-10-25
16:00–17:40
1. Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-09-18
08:30–09:00
1. Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-07-25
16:00–17:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-06-18
16:00–17:00
1. Omówienie materiałów na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-05-23
16:00–17:45
1. Omówienie materiałów na VIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-04-17
16:00–17:30
1. Omówienie materiałów na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-03-26
16:00–17:05
1. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2018. 2. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych na VI sesję. 3. Sprawy bieżące.
2019-02-21
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-01-24
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Omówienie pisma skierowanego do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. 3. Sprawy bieżące.
2018-12-13
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rewizyjna

- Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. - Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1. (tj. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.)

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-05-11
12:00–12:10
Wyznaczenie zespołów kontrolnych związanych z procedurą absolutoryjną.
2020-01-16
15:15–15:29
Tematyka posiedzenia: 1. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania komisji za 2019 rok. 2. Przyjęcie planu pracy na 2020 rok.
2019-12-30
15:45–16:00
Podpisanie protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej w PWiK Sp. z o.o. kontroli w zakresie: zagospodarowywania i wywozu osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie w 2018 roku w zakresie zgodności z ustawą o odpadach i rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.
2019-12-19
15:00–15:30
1. Podsumowanie kontroli zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w PWiK Sp. z o.o. w zakresie: zagospodarowywania i wywozu osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie w 2018 roku w zakresie zgodności z ustawą o odpadach i rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 2. Sprawy bieżące.
2019-11-25
15:22–15:39
Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wynikającej z planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
2019-07-25
17:31–17:44
1. Zaplanowanie kontroli z planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 2. Sprawy bieżące.
2019-06-06
15:30–15:58
1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. 2. Analiza sprawozdania Prezydenta Miasta Konina z wykonania budżetu za rok 2018. 3. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta Konina za 2018 rok. 4. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina.
2019-04-23
15:00–15:30
1. Omówienie Informacji o realizacji planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2018 rok, przeprowadzonych przez Wydział Kontroli oraz inne wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie za 2018 rok. 2. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2018 rok. 3. Rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 4. Wyznaczenie zespołów kontrolnych związanych z procedurą absolutoryjną.
2019-02-26
15:30–15:45
1. Wypracowanie planu pracy. 2. Sprawy bieżące.
2019-01-28
15:30–15:50
Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) ochrony zdrowia, 2) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 4) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 5) wspieranie osób niepełnosprawnych, 6) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), 7) przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 8) przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 9) profilaktyki uzależnień.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-09-29
15:00–15:30
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2.Rozpatrzenie informacji: a) z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2020 roku; b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Konina za I półrocze 2020 roku; c) z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publiczne w Koninie.
2020-07-27
14:30–15:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Nie ma edukacji bez relacji” w ramach Programu Erasmus+. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023.
2020-06-23
12:05–12:25
1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Konina za 2019 rok. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Blog <Niezbędnik podróżnika> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)". 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023.
2020-05-26
10:00–10:25
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „e-Kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie”. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
2020-04-28
10:00–11:30
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: a) pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III; b) pn.: „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; c) pn.: „DOBRE PRZEDSZKOLE TO DOBRY START” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; d) pn.: „Równy start dla najmłodszych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; e) pn.: „Edukacja bez barier” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2020 rok. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2019 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2020 rok. 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 rok. 8. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2019. 9. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina za 2019 rok. 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu”.
2020-03-25
09:30–10:00
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 342); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców; c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz; d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.
2020-02-25
16:00–18:30
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie: a) ul. Karbonowa — obr. Niesłusz; b) ul. Kaszuba — obr. Nowy Dwór; c) ul. Kaszmirowa — obr. Laskówiec. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań: a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; b) z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2019 rok. 9. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 10. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2020-01-16
16:00–18:15
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 311); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 312). 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami Miasta Konina za lata 2017-2019. 7. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018 i za 2019 rok. 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok.
2019-12-12
16:00–16:20
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Konin na rok szkolny 2019/2020. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego. 5. Radny Tomasz Andrzej Nowak poruszył sprawę remontu toalet w Szkole Podstawowej nr 15.
2019-10-25
16:00–17:40
1. Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-09-12
16:00–17:30
1. Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-07-25
16:00–17:30
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-06-18
16:00–17:00
1. Omówienie materiałów na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-05-23
16:00–17:45
1. Omówienie materiałów na VIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-04-17
16:00–17:30
1. Omówienie materiałów na VII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-03-21
15:30–17:30
1. Omówienie materiałów na VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Omówienie pisma skierowanego do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. 3. Sprawy bieżące.
2019-02-21
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
2019-01-24
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów na IV sesję Rady Miasta Konina. 2. Omówienie pisma skierowanego do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. 3. Sprawy bieżące.
2018-12-13
16:00–18:30
1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przedmiotem komisji są skargi na działania wójta / burmistrza / prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-09-16
16:00–16:45
Rozpatrzenie petycji w sprawie dokończenia rozpoczętych w 2010 roku prac dotyczących kanalizacji deszczowej na ul. Kaszubskiej.
2020-01-20
15:30–15:45
1. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2019 roku. 2. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
2019-10-23
15:00–15:50
1. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina dotyczącej braku odpowiedzi na złożoną propozycję zakupu przez Miasto Konin nieruchomości przy ul. Staszica 4.
2019-10-09
16:00–16:40
1. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina dotyczącej braku odpowiedzi na złożoną propozycję zakupu przez Miasto Konin nieruchomości przy ul. Staszica 4.
2019-09-11
15:30–19:00
1. Rozpatrzenie petycji ws. dodania do obecnego rozkładu jazdy linii nr 57 — kursu o godz. 5:40 z miejscowości Szczepidło przez Zalesie, ul. Osada i dalej oraz przywrócenia trasy powrotnej tej linii przez Wał Tarejwy. 2. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina dotyczącej opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Koninie. 3. Rozpatrzenie skargi na sposób procedowania, działalność i rozstrzygnięcie Komisji konkursowej konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie powołanej przez Prezydenta Miasta Konina. 4. Sprawy bieżące.
2019-04-11
15:30–18:10
1. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina w związku z jego odpowiedzią na skargę na Komisję Naboru udzieloną w dniu 21 marca br. i przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym naboru na wolne stanowisko — postępowanie wyjaśniające. 2. Sprawy bieżące.
2019-04-03
15:30–16:30
1. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina w związku z jego odpowiedzią na skargę na Komisję Naboru udzieloną w dniu 21 marca br. i przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym naboru na wolne stanowisko — postępowanie wyjaśniające. 2. Sprawy bieżące.
2019-02-25
15:30–16:00
1. Przedstawienie projektu planu pracy komisji. 2. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Statutowa

Przedmiotem działania Komisji jest dokonanie analizy Statutu Miasta Konina w oparciu o obowiązujące akty prawne i przedłożenie jego zmian pod obrady Rady Miasta Konina.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-04-23
12:00–12:20
Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji Grupa Lokalna Konin w przedmiocie wygaszenia mandatu radnego Macieja Ostrowskiego w związku z naruszeniem zakazu prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
2019-05-20
13:00–13:30
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Konina.
2019-02-15
13:00–13:45
1. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie miasta Konina. 3. Sprawy bieżące.
2018-12-14
13:00–14:00
1. Rozpatrzenie wniosku o zajęcie się sprawą nieprawidłowego głosowania podczas II Sesji Rady Miasta Konina, 2. Wypracowanie projektu statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina, 3. Sprawy bieżące.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Dwóch radnych Miasta Konina zostają wybierani przez Radę Miasta Konina do reprezentowania organu w KRDPP. Protokoły z posiedzeń KRDPP można znaleźć pod linkiem: https://www.konin.pl/index.php/koninska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Młodzieżowa Rada Miasta Konina

Rada Miasta Konina wyznacza dla MRM koordynatora ds. współpracy. Stanowi on też rolę opiekuna MRM i reprezentanta Rady Miasta Konina. Protokoły z posiedzeń MRM można znaleźć pod linkiem: https://bip.konin.eu/index.php?d=mrm6

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Przedstawiciele Rady Miasta Konina do Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Przedstawiciele Rady Miasta Konina w Zespole ds. rewitalizacji

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Rada Seniorów Miasta Konina

Jednym z przedstawicieli Rady Miasta Konina w Radzie Seniorów jest Juliusz Olędzki, który nie jest urzędującym radnym.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Zespół do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020–2023

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Zespół Koordynująco-Monitorujący „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”

Rada Miasta Konina wyznacza swoich przedstawicieli do pracy w Zespole.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń