Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 55
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 43 — — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej …Uchwała nr 43 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady opłaty śmieci opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 44 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina …dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina odpady śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 45 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 RMK z dnia 24.04.2013 r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli …RMK z dnia 24.04.2013 r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli odpady śmieci odpady wywóz […] śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-20
Uchwała nr 153 — — w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2014 rok …Uchwała nr 153 - w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2014 rok MZGOK odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 190 — — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …Uchwała nr 190 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
6. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 205 — — w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2016 …Uchwała nr 205 - w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2016 odpady opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
7. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 296 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów …z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
8. Sesja nr 20 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 306 — — w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny …Uchwała nr 306 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny nieruchomości MZGOK odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości odpady
9. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 317 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych …z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
10. Sesja nr 24 z dnia
2016-07-18
Uchwała nr 363 — — w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2015 rok …Uchwała nr 363 - w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2015 rok MZGOK odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Infrastruktury …wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, - utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, - telekomunikacji, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i…
2. Komisja Rewizyjna …prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie w 2018 roku w zakresie zgodności z ustawą o odpadach i rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 2. Sprawy bieżące […] prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie w 2018 roku w zakresie zgodności z ustawą o odpadach i rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 2020-01-16 15:15 15:29 Tematyka…
3. Komisja Finansów …Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. System gospodarowania odpadami komunalnymi w Koninie - prezentacja Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina na lata […] projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Konina. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały […] Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2019 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia…
4. Komisja Infrastruktury …wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 4) telekomunikacji, 5) zieleni gminnej i zadrzewień […] Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XVI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. System gospodarowania odpadami komunalnymi w Koninie - prezentacja Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina na lata […] projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Konina. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Krótkie omówienie prezentacji dotyczącej kwestii podwyżek opłat za śmieci 2019-04-10 …spółce. Zapewne również z tego powodu podniesiono w 2017 roku koszt netto zagospodarowania odpadów w MZGOK do 320 zł. Co więcej w 2018 roku z 72 652 mieszkańc […] z nich owej deklaracji nie złożyło. Na koszty funkcjonowania systemu składa się: - 32% to wywóz odpadów komunalnych (realizacja PGKiM), - 64,5% to zagospodarowanie odpadów komunalnych (realizacja MZGOK […] która pozwoliła nieruchomościom niezamieszkałym (przede wszystkim przedsiębiorcom itp.) na niepłacenie stawki za wywóz odpadów, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że swoje odpady podrzucali do miejskich pojemników…
2. Nieruchomości niezamieszkałe i kwestia wywozu ich śmieci 2019-04-11 …kilku słowach o tym dlaczego nieruchomości zamieszkałe radni Konina zadecydowali o ich powrocie do systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi Poza wywozem śmieci od osób prywatnych, na system gospodarowania odpadami składa się m.in. odbieranie […] ten obowiązek cofnięto, umożliwiając wymienionym powyżej podmiotom na podpisywanie umów z firmami zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych, m.in. PGKiM lub Bakun. Celem całego przedsięwzięcia było zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu […] wraz ze zmniejszeniem strumienia odpadów. Rzeczywistość jednak pokazała, że cały zabieg przyniósł efekt odwrotny do oczekiwanego. Z szacowanego 24-procentowego zmniejszenia strumienia, wyszło niecałe 16 %, co w konsekwencji przyniosło największy od…
3. Klaster Energii "Zielony Klaster" 2019-09-09 …lne plany odnośnie realizacji Klastra w Koninie i regionie konińskim. Pojawiają się tutaj instalacje fotowoltaiczne, biogazownia odpadów kuchennych i ciepłownia geotermalna. Wszystkie inwestycje przedstawiono podczas  IX. posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy […] na osad odwodniony z instalacją fotowoltaiczną; Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina; Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie; Biogazownia odpadów zielonych i kuchennych; Instalacja fotowoltaiczna przy MZGOK; Pilotażowy projekt badawczy hybrydowego magazynu energii oraz unikalnych […] Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin sp. z o.o.; Andrzej Drewniak - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie. Jak mówi Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina nr 93/2019, zadaniem…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Sidor
ws. składowiska gum, opon i innych łatwopalnych materiałów wzdłuż ulicy Marantowskiej przy granicy z gminą Kramsk i sąsiadującym lasem
2019-01-03 …łatwopalnych materiałów wzdłuż ulicy Marantowskiej przy granicy z gminą Kramsk i sąsiadującym lasem Odpowiedź z dnia 17.01.2019 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
2.
Jarosław Sidor
ws. odpadów gromadzonych na składowisku na ul. Marantowskiej. Prosił o informację, na jakim etapie jest postępowanie w tej sprawie z właścicielem tego składowiska
2019-02-27 …zapytanie 2019-02-27 ws. odpadów gromadzonych na składowisku na ul. Marantowskiej. Prosił o informację, na jakim etapie jest postępowanie w tej sprawie z właścicielem tego składowiska ws. odpadów gromadzonych na składowisku na ul. Marantowskiej […] Prosił o informację, na jakim etapie jest postępowanie w tej sprawie z właścicielem tego składowiska odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
3.
Sławomir Lachowicz
ws. składowiska na Marantowie
2019-03-27 …zapytanie 2019-03-27 ws. składowiska na Marantowie ws. składowiska na Marantowie odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
4.
Krystian Marek Majewski
ws. gospodarki odpadami komunalnymi
2019-04-24 …zapytanie 2019-04-24 ws. gospodarki odpadami komunalnymi ws. gospodarki odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
5.
Jarosław Sidor
ws. działań Urzędu Miejskiego w ostatnim miesiącu odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi
2019-04-24 …zapytanie 2019-04-24 ws. działań Urzędu Miejskiego w ostatnim miesiącu odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi ws. działań Urzędu Miejskiego w ostatnim miesiącu odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
6.
Emilia Wasielewska
ws. wprowadzenia koszy ułatwiających segregację odpadów w przestrzeni publicznej
2019-07-20 …interpelacja 2019-07-20 ws. wprowadzenia koszy ułatwiających segregację odpadów w przestrzeni publicznej ws. wprowadzenia koszy ułatwiających segregację odpadów w przestrzeni publicznej 29.07.2019 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
7.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. zaśmiecania Bulwaru i ulic podczas robienia zdjęć ślubnych
2019-06-26 …podczas robienia zdjęć ślubnych ws. zaśmiecania Bulwaru i ulic podczas robienia zdjęć ślubnych Wniosek, brak terminu odpowiedzi odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
8.
Katarzyna Jaworska
ws. postawienia koszy na śmieci na osiedlu Laskówiec
2019-06-26 …ws. postawienia koszy na śmieci na osiedlu Laskówiec ws. postawienia koszy na śmieci na osiedlu Laskówiec Wniosek odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
9.
Sławomir Lachowicz
ws. zamontowania śmietników miejskich na wzór śmietników z wyświetlonych zdjęć
2019-09-18 …miejskich na wzór śmietników z wyświetlonych zdjęć ws. zamontowania śmietników miejskich na wzór śmietników z wyświetlonych zdjęć odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
10.
Sławomir Lachowicz
ws. worków na śmieci dostarczanych mieszkańcom przez PGKiM
2019-09-18 …ws. worków na śmieci dostarczanych mieszkańcom przez PGKiM ws. worków na śmieci dostarczanych mieszkańcom przez PGKiM Wniosek odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników