Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 351 — — w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii …Uchwała nr 351 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł […] energii ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 756 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2018 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie…
budżet finanse
3. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 707 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej …roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej w sprawie […] roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej dotacje inwestycje […] nieruchomości głównie mieszkania, grunty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
dotacje inwestycje nieruchomości środowisko woda i ścieki
4. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 710 — w sprawie pomnika przyrody dębu „Ignacy” …pomnika przyrody dębu „Ignacy” Fotografia Opinia dendrologiczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Uzasadnienie pomniki pomniki i tablice upamiętniające środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 turystyka…
pomniki środowisko turystyka
5. Sesja nr 56 z dnia
2018-09-24
Uchwała nr 787 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki…
budżet finanse
6. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 803 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina 2018 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego…
budżet finanse
7. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 377 — — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Konina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekty unijne projekty unijne…
projekty unijne
8. Sesja nr 53 z dnia
2018-07-17
Uchwała nr 772 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z…
budżet finanse
9. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 559 — w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko …w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Program Ochrony Środowiska Prognoza oddziaływania na środowisko Podsumowanie strategicznej oceny […] oddziaływania na środowisko Uzasadnienie energia ciepło, gaz, prąd środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne woda i ścieki zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
energia środowisko tereny zielone woda i ścieki zdrowie
10. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Stanowisko Rady Miasta Konina i Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu …głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
prezydent radni środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników