Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 48
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 4 — — w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 4 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 97 — — w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej …obwodów głosowania na terenie Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
3. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 248 — — w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 248 - w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi…
skargi
4. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 249 — — w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 249 - w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi…
skargi
5. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 261 — — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 261 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi…
skargi
6. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 262 — — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 262 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi…
skargi
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 263 — — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 263 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi…
skargi
8. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 376 — — w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne …Uchwała nr 376 - w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne opłaty opłaty…
opłaty
9. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 377 — — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Konina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …Uchwała nr 377 - w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Konina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko…
projekty unijne
10. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 401 — — w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat lub o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne …Uchwała nr 401 - w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat lub o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …targowisk i hal targowych,zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych,promocji gminy, - określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, - współdziałania z innymi gminami, - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw - przystępowania…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2016-11-03 16.00 18.50 Informacja Prezydenta Miasta Konina w sprawie sytuacji zaistniałej w Gimnazjum Nr 6 w Koninie…
3. Komisja Rewizyjna …pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 2015-06-08 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2014 rok 2015-06-08 Wniosek w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za […] sprawie wykonania budżetu Miasta Konina za 2015 rok. 2016-06-13 Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2015 rok. 2016-10-03 16.00 16.25 Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej…
4. Komisja Praworządności …Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2016-11-03 16.00 18.50 Informacja Prezydenta Miasta Konina w sprawie sytuacji zaistniałej w Gimnazjum Nr 6 w Koninie…
5. Komisja Rewizyjna …na 2019 rok. 2019-06-06 15:30 15:58 1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. 2. Analiza sprawozdania Prezydenta Miasta Konina z wykonania budżetu za rok 2018. 3. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta Konina […] za 2018 rok. 4. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina. Protokół absolutoryjny Opinia za 2018 rok Uchwała Nr 3 Komisji Rewizyjnej 2019-07-25 17:31 17:44 1. Zaplanowanie…
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Przedmiotem komisji są skargi na działania wójta / burmistrza / prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. 2019-04-03 15:30 16:30 1. Rozpatrzenie skargi […] na Prezydenta Miasta Konina w związku z jego odpowiedzią na skargę na Komisję Naboru udzieloną w dniu 21 marca br. i przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym naboru na wolne stanowisko - postępowanie wyjaśniające. 2. Sprawy bieżące […] Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina w związku z jego odpowiedzią na skargę na Komisję Naboru udzieloną w dniu 21 marca br. i przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym naboru na wolne stanowisko - postępowanie wyjaśniające. 2. Sprawy bieżące…
7. Komisja Finansów …przez te jednostki, 7) targowisk i hal targowych, 8) promocji gminy, 9) określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 10) współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku […] Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. 2020-06-22 16:00 18:00 1. Informacja Prezydenta Miasta nt.: Inwestycji i projektów realizowanych w mieście z dofinansowaniem zewnętrznym licząc od początku kadencji. 2. Analiza…
8. Komisja Infrastruktury …Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. 2020-06-22 16:00 18:00 1. Informacja Prezydenta Miasta nt.: Inwestycji i projektów realizowanych w mieście z dofinansowaniem zewnętrznym licząc od początku kadencji. 2. Analiza…
9. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Konina na lata 2020-2023. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla…
10. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Konina na lata 2020-2023. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Wyniki 1–10 z 25
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Rada Miasta Konina VIII kadencji — infografika 2018-10-24 …wybrani do nowej kadencji radni VIII kadencji Rady Miasta Konina. Wykres ulegnie uaktualnieniu w momencie wyboru nowego Prezydenta Konina. Wówczas, w razie zwycięstwa Zenona Chojnackiego jego miejsce zajmie pani Magdalena Białkowska…
2. Geotermia Konin — Wystąpienie pokontrolne NIK. Rok 2014 2019-03-03 …całego przedsięwzięcia przeanalizowano dopiero po wniesieniu majątku Miasta Konina do Geotermii Konin. Wcześniej, jak powiedział ówczesny Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki:  „Podjęcie decyzji o nabyciu udziałów lub akcji […] Miasto Spółki było istotnie najkorzystniejszym możliwym wariantem. Owe niespisane analizy, o których wspomina Prezydent Nowicki, miały miejsce podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Konina, których protokoły nie znajdują się na […] znaleźć w Internecie na ten temat to protokół z 27 czerwca 2012 roku, gdy Zastępca Prezydenta Marek Waszkowiak tłumaczy (https://bip.konin.eu/pdf/Rada%20Miasta%20VI/ProtokzXXIIIsesjiRMK-27.06.2012r.pdf, str. 40): „Zmiana miejsca jest wynikiem dyskusji na Radzie. Przedstawiono…
3. Statut Miasta Konina 2019-02-24 …oraz Ustawy o Samorządzie Gminnym. Sprawa została podjęta w mediach społecznościowych przez radnego Jakuba Eltmana, a rzecznik Prezydenta Miasta Konina wydała w tej sprawie stanowisko Urzędu Miejskiego. W najbliższą środę odbędzie się głosowanie nad przyjęciem…
4. Wystąpienie Pokontrolne NIK-u. Rok 2014. Zakończenie 2019-03-05 …łkami z udziałem Miasta Konina.” Wspominał o tym przy okazji jednej z pierwszych konferencji prasowych obecny Prezydent Miasta Konina, powołując stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego, rozpoczynając tym samym pierwsze kroki wdrożeniowe w kwestii kontroli działalności […] łek miejskich „znajdowały się w regulaminie organizacyjnym Urzędu i ograniczały się do zapisów, iż Prezydent pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników w spółkach miejskich.” W imieniu Prezydenta […] w tym tygodniu teksty odnoszą się do VI kadencji Rady Miasta Konina i czasów, gdy Prezydentem Miasta Konina był Józef Nowicki. Sprawozdania ekonomiczno-finansowe spółek miejskich były realizowane w…
5. Kilka słów o suszy w Koninie 2020-04-13 …do Internetu. Chyba że jednak prawdopodobieństwo wystąpienia suszy wzrośnie z biegiem czasu. 6. Jakie działania może podjąć Prezydent Miasta Konina? Po pierwsze decyzję o ograniczeniu używania wody do celów inne niż spożywcze i…
6. Konkurs na nazwę bulwaru nadwarciańskiego 2019-07-14 …nazw związanych z tą postacią. Tak właśnie brzmi punkt drugi z załącznika nr 3 do Zarządzenia 97/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 lipca 2019. I choć słusznie Akcja Konin przypomniała, że w 2011 roku…
7. Cmentarz komunalny — kiedyś i dziś 2019-07-28 …stwierdzono, że taka działalność jest niezgodna z prawem i narusza zapisy co najmniej dwóch ustaw: Prezydent, realizując funkcje związane z nadzorem właścicielskim nad spółką komunalną akceptował prowadzenie przez nią działalności komercyjnej […] z 2004 roku. Sam jednak też nigdy o takie informacje nie prosił. Jak tłumaczył to ówczesny Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki: Spółka nie przedkładała kalkulacji stawek opłat i cennika usług […] z uwag wystąpienia pokontrolnego. Temat zniknął z przestrzeni publicznej i medialnej aż do 2019 roku, gdy Zastępca Prezydenta Paweł Adamów poinformował na lutowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury o potrzebie budowy cmentarza z racji…
8. Klaster Energii "Zielony Klaster" 2019-09-09 …w i Kanalizacji w Koninie: 21 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Koninie, z inicjatywy Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego, zostało podpisane porozumienie dotyczące zawiązania współpracy, mającej na celu utworzenie […] starać o otrzymanie wspomnianego wcześniej certyfikatu Ministerstwa Energii. Wręczono go 8 listopada 2018 roku już nowo wybranemu Prezydentowi Miasta Konina Piotrowi Korytkowskiemu. W między czasie, tuż przed końcem września, zaprezentowano Klaster w Ministerstwie Energii podczas […] w kuchennych i ciepłownia geotermalna. Wszystkie inwestycje przedstawiono podczas  IX. posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina, a następnie spisano w dziewiętnastu punktach: Aktywizacja terenów inwestycyjnych; Termomodernizacja i przebudowa budynk…
9. Hangar i jego krótka historia 2020-01-26 …nie mogą prowadzić działalności gospodarczej tego typu, ponieważ nie mają do tego podstawy prawnej. Z kolei Zastępca Prezydenta Witold Nowak stwierdził, że odpłatne usługi za korzystanie z kajaków były oczywistością. Wniosek jednak m […] nie podpisano umowy. Na tej właśnie refleksji chciałbym zakończyć swój tekst. Mam nadzieję, że panowie Prezydenci weźmiecie go pod uwagę i zauważycie, iż można lepiej korzystać z hangaru niż ma to miejsce aktualnie…
10. Krótki tekst o relacjach między mieszkańcami a radnymi Konina 2019-11-03 …radnych z siedmiu. Jeden z nich złożył w tej sprawie interpelację, drugi zapytał się o ten problem Prezydenta Miasta Konina na sesji. Pozostała piątka zignorowała prośbę, co znowu jest podstawą do stwierdzenia o naruszeniu art […] w, ale mają obowiązek kierować pytania mieszkańców do organów gminy. Organami gminy są Prezydent Miasta Konina, jego zastępcy, wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie, jak również spółki miejskie […] ci pracują; powinni też wykonywać swój prawny obowiązek, czyli kierować zapytania mieszkańców do Prezydenta, Urzędu Miejskiego itd. i nie może tego odmawiać mieszkańcom, ponieważ jest to jedno z jego zadań; powinni…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Sławomir Lachowicz
ws. tego, dlaczego prezydent nie może zlikwidować drugiej spółki transportowej
2019-03-27 …zapytanie 2019-03-27 ws. tego, dlaczego prezydent nie może zlikwidować drugiej spółki transportowej ws. tego, dlaczego prezydent nie może zlikwidować drugiej spółki transportowej spółki…
2.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. pensji strajkujących nauczycieli
2019-03-27 …z dnia 2019-04-04 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
3.
Jarosław Sidor
ws. działań, jakie może podjąć prezydent, aby niezamieszkałe i niezameldowane, a pracujące w Urzędzie Miejskim i w spółkach miejskich osoby płaciły podatek dochodowy do miasta
2019-11-27 …zapytanie 2019-11-27 ws. działań, jakie może podjąć prezydent, aby niezamieszkałe i niezameldowane, a pracujące w Urzędzie Miejskim i w spółkach miejskich osoby płaciły podatek dochodowy do miasta ws. działań, jakie może podjąć prezydent
4.
Zenon Chojnacki
ws. anonimowego listu, dotyczącego traktowania pracowników w jednej z miejskich spółek. Prosił prezydenta o informację, czy są podstawy do niepokoju w związku z informacjami zawartymi w liście
2019-11-27 …zapytanie 2019-11-27 ws. anonimowego listu, dotyczącego traktowania pracowników w jednej z miejskich spółek. Prosił prezydenta o informację, czy są podstawy do niepokoju w związku z informacjami zawartymi w liście ws. anonimowego listu, dotyczącego […] traktowania pracowników w jednej z miejskich spółek. Prosił prezydenta o informację, czy są podstawy do niepokoju w związku z informacjami zawartymi w liście spółki…
5.
Jacek Roman Kubiak
ws. tego, czy Prezydent odniósł się do pisma Zenona Chojnackiego dotyczącego PWiK
2019-12-18 …zapytanie 2019-12-18 ws. tego, czy Prezydent odniósł się do pisma Zenona Chojnackiego dotyczącego PWiK ws. tego, czy Prezydent odniósł się do pisma Zenona Chojnackiego dotyczącego PWiK radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników