Wyniki wyszukiwania dla tagu: tereny zielone

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 377 — — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Konina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …nr 377 - w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Konina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko…
projekty unijne
2. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 559 — w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko …środowisko Uzasadnienie woda i ścieki energia ciepło, gaz, prąd zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia środowisko tereny zielone woda i ścieki zdrowie
3. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 730 — w sprawie nadania nazwy „Skwer Przyjaciół Dzieci” w Koninie …nadania nazwy „Skwer Przyjaciół Dzieci” w Koninie w sprawie nadania nazwy „Skwer Przyjaciół Dzieci” w Koninie tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
4. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 50 — w sprawie pomnika przyrody dębu „Stanisław” …w sprawie pomnika przyrody dębu „Stanisław” w sprawie pomnika przyrody dębu „Stanisław” Załącznik tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura środowisko tereny zielone
5. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 51 — w sprawie pomnika przyrody dębu „Fryderyk” …sprawie pomnika przyrody dębu „Fryderyk” Załącznik kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
kultura środowisko tereny zielone
6. Sesja nr 14 z dnia
2019-09-18
Uchwała nr 195 — w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Koninie zadań własnych Gminy Konin …i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Koninie zadań własnych Gminy Konin porządek czystość, sprzątanie ulic tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne spółki…
porządek spółki tereny zielone
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …i opłat lokalnych, - programów gospodarczych, - przyjmowanie programów rozwoju, - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, - targowisk i hal targowych,zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych,promocji gminy, - określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania […] Omówienie materiałów na XVIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Prezentacja koncepcji budowy Parku Przemysłowo – Technologicznego na terenie inwestycyjnym Konin Międzylesie. 2016-02-22 16.00 18.00 Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Miasta Konina…
2. Komisja Infrastruktury …i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, - telekomunikacji, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, lokalnego transportu zbiorowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności […] Omówienie materiałów na XVIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Prezentacja koncepcji budowy Parku Przemysłowo – Technologicznego na terenie inwestycyjnym Konin Międzylesie. 2016-02-22 16.00 18.00 Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Miasta Konina…
3. Komisja Finansów …Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 4. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. Prezentacja PWiK Prezentacja Zielona Energia Prezentacja MZGOK Prezentacja MPEC 2019-03-25 16:00 19:00 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów […] bieżące. System gospodarowania odpadami komunalnymi w Koninie - prezentacja Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina na lata 2019-2032 - prezentacja 2019-11-25 16:00 19:30 1. Rozpatrzenie i […] b) przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Matejki do połączenia z ul. Brunatną; c) wykonanie odwodnienia terenów inwestycyjnych przy ul. Brunatnej. 3. Analiza wykonania zadań ujętych w Uchwale Nr 275 z dnia…
4. Komisja Infrastruktury …sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 4) telekomunikacji, 5) zieleni gminnej i zadrzewień, 6) cmentarzy gminnych, 7) lokalnego transportu zbiorowego, 8) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 9) utrzymania gminnych […] Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 4. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. Prezentacja PWiK Prezentacja Zielony Klaster Prezentacja MZGOK Prezentacja MPEC 2019-03-25 16:00 19:00 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów […] sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. Prezentacja 2019-04-04 17:00 18:45 1. Przeznaczenie terenów Osady w planie zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. 2. Sprawa przepompowni przy…
5. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie: a) ul. Karbonowa - obr. Niesłusz […] Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2019 rok. 9. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady […] Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: a) pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III; b) pn.: „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego…
6. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie: a) ul. Karbonowa - obr. Niesłusz […] Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2019 rok. 9. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady […] Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: a) pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III; b) pn.: „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego…
7. Komisja Praworządności …Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie: a) ul. Karbonowa - obr. Niesłusz […] Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2019 rok. 9. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady […] Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: a) pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III; b) pn.: „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Wykaz i kontakt do przedsiębiorstw dbających o zieleń w Koninie 2019-05-08 …Wykaz terenów zieleni  miejskiej do utrzymania         PLACE i SKWERY […] ha (dz. Nr 85/18 i 85/40 obręb Przydzialki)   Eko-Flora Współczesne Tereny Zieleni Mateusz Hańczewski -   Rejon II Kolno 35 62-590 Golina Tel […] ha (teren zielony wokół budynku) ul.Poznańska…
2. Klaster Energii "Zielony Klaster" 2019-09-09 …porozumienie dotyczące zawiązania współpracy, mającej na celu utworzenie klastra energetycznego  Zielona Energia Konin . (…) Klaster Energii pt. „Zielona Energia Konin”, stworzony został w celu integracji potencjałów oraz podmiot […] poprzez wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej z OZE; Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg; Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg; Budowa kabla energetycznego i linii światłowodowej […] I, punkty PWiK, MPEC, Tereny inwestycyjne; Budowa linii średniego napięcia łącząca Klaster Energii Zielona Energia Konin Etap II, MZGOK Tereny inwestycyjne; Infrastruktura zeroemisyjnego transportu publicznego; Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych w…
3. Dlaczego np. na Zatorzu nie może być realizowany budżet obywatelski 2020-03-08 …lnotom mieszkaniowym (ich też to dotyczy) na realizację projektów z budżetu obywatelskiego na ich terenie. Właśnie z poniższych przyczyn. Takimi przykładami są np. Poznań lub Bydgoszcz. Budżet obywatelski ma przede wszystkim pozwalać mieszkańcom […] Kodeks Cywilny, art. 46 § 1). W skrócie: nieruchomościami są grunty, budynki, chodniki, ulice, tereny zielone i cokolwiek innego należące do spółdzielni mieszkaniowych, a za utrzymanie czego mieszkańcy sp […] prywatne – nie należą do gminy. Jeżeli nie należą do gminy – nie mogą realizować na swoim terenie projektów z budżetu obywatelskiego, bo ten można realizować tylko na terenie gminy. Spółdzielnie…
4. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-20 …do małżeństw. Takie mieszkania oddano do użytku pod koniec lipca tego roku. Budynki mieszkalne wybudował MTBS na terenach dawnego dworca PKS na starówce. W filmie nagranym z tej okazji poinformowano, iż do […] roku, czyli na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi. MTBS ma w planach kolejne budynki, przede wszystkim na terenie obok tych wybudowanych w tym roku. Program Mieszkanie dla Zaradnych i Systematycznych w ogóle nie […] za wynajem. Następne niezrealizowane punkty tej części programu wyborczego to: przyjazne strefy wspólnego wypoczynku – zielone strefy wypoczynku; remont amfiteatru – zadanie, które w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym znajduje się od…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Sidor
ws. interwencji na ul. Gosławickiej dotyczącej wykorzystywania tzw. terenów zielonych
2019-02-27 …zapytanie 2019-02-27 ws. interwencji na ul. Gosławickiej dotyczącej wykorzystywania tzw. terenów zielonych ws. interwencji na ul. Gosławickiej dotyczącej wykorzystywania tzw. terenów zielonych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Jarosław Sidor
ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz
2019-05-15 …interpelacja 2019-05-15 ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
3.
Wiesław Wanjas
ws. uporządkowania korony grochodrzewu przy amfiteatrze
2019-05-29 …ws. uporządkowania korony grochodrzewu przy amfiteatrze ws. uporządkowania korony grochodrzewu przy amfiteatrze Wniosek tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
4.
Jarosław Sidor
ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz — kontynuacja
2019-06-26 …po Odkrywce Niesłusz - kontynuacja ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz - kontynuacja turystyka nieruchomości głównie mieszkania, grunty tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
5.
Sławomir Lachowicz
ws. zarośniętych tablic dot. terenów inwestycyjnych
2019-07-26 …zapytanie 2019-07-26 ws. zarośniętych tablic dot. terenów inwestycyjnych ws. zarośniętych tablic dot. terenów inwestycyjnych Wniosek tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne inwestycje…
6.
Maciej Ostrowski
ws. zaprzestania koszenia traw w okresie letnim
2019-07-26 …ws. zaprzestania koszenia traw w okresie letnim ws. zaprzestania koszenia traw w okresie letnim Wniosek tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
7.
Jakub Eltman
ws. terenów zielonych przy Hali Rondo
2019-10-04 …interpelacja 2019-10-04 ws. terenów zielonych przy Hali Rondo ws. terenów zielonych przy Hali Rondo Odpowiedź z dnia 14.10.2019 porządek czystość, sprzątanie ulic…
8.
Monika Lis
ws. zachwaszczonych pasów zieleni na nowym skrzyżowaniu ulic Kolska-Europejska
2019-09-18 …zapytanie 2019-09-18 ws. zachwaszczonych pasów zieleni na nowym skrzyżowaniu ulic Kolska-Europejska ws. zachwaszczonych pasów zieleni na nowym skrzyżowaniu ulic Kolska-Europejska tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
9.
Sławomir Lachowicz
ws. powbijanych patyków z folią na trawniku na ul. Dworcowej
2019-12-18 …folią na trawniku na ul. Dworcowej ws. powbijanych patyków z folią na trawniku na ul. Dworcowej tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
10.
Emilia Wasielewska
ws. informowania mieszkańców Konina o planowanych wycinkach drzew
2020-05-25 …mieszkańców Konina o planowanych wycinkach drzew ws. informowania mieszkańców Konina o planowanych wycinkach drzew Odpowiedź 05.06.2020 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników