Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 98
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 43 — — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej …Uchwała nr 43 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady opłaty śmieci opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 47 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 RMK z dnia 26.09.2012 r. w spr. ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez MZK w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …Uchwała nr 47 - w sprawie zmiany uchwały Nr 429 RMK z dnia 26.09.2012 r. w spr. ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez MZK w Koninie oraz określenia uprawnień…
komunikacja miejska
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 190 — — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …Uchwała nr 190 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
4. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 202 — — w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów …Uchwała nr 202 - w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów opłaty zwierzęta zwierzęta opłaty
opłaty zwierzęta
5. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 203 — — w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego …Uchwała nr 203 - w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi opłaty opłaty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi opłaty
6. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 204 — — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym …Uchwała nr 204 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym opłaty opłaty
opłaty
7. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 205 — — w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2016 …wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2016 odpady opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 222 — — w sprawie opłaty targowej …Uchwała nr 222 - w sprawie opłaty targowej opłaty opłaty
opłaty
9. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 237 — — w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji …Uchwała nr 237 - w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji SPP […] opłaty opłaty parkowanie…
opłaty parkowanie
10. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 254 — — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. …w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. woda opłaty PWiK opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - budżetu gminy, - spraw majątkowych gminy,podatków i opłat lokalnych, - programów gospodarczych, - przyjmowanie programów rozwoju, - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, - targowisk i hal targowych,zieleni gminnej…
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …oraz przywrócenia trasy powrotnej tej linii przez Wał Tarejwy. 2. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina dotyczącej opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Koninie. 3. Rozpatrzenie skargi na sposób procedowania, działalność i rozstrzygnięcie…
3. Komisja Finansów …budżetu gminy, jego realizacji i sprawozdań z wykonania budżetu, 2) spraw majątkowych gminy, 3) podatków i opłat lokalnych, 4) programów gospodarczych, 5) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju […] i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 24 Rady Miasta […] Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących…
4. Komisja Infrastruktury …i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 24 Rady Miasta […] Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących […] projektów uchwał w sprawie: a) zamiany nieruchomości; b) zbycia nieruchomości. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp…
5. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp […] z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania […] zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie…
6. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp […] z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania […] zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie…
7. Komisja Praworządności …oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp […] z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania […] zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. P.T.H.U. Konin — krótka historia przejęcia i sprzedaży 2019-03-04 …konkretne lata zaczęły przynosić straty: 2010 – Hotelowi podniesiono kategorię do trzygwiazdkowej. Przyczyniły się też do tego opłata roczna za grunt i kwestie prawne oraz zmiany notarialne i odprawa emerytalna odchodzącego prezesa. 2011 – po…
2. Podsumowanie bilansów spółek 2019-01-29 …bardzo dużych. Owe straty najczęściej nadrabiane są w najprostszy i najbardziej oczywisty sposób – podniesieniem opłat za towary, w których sprzedaży specjalizują się dane spółki. Takie rozwiązanie najdobitniej widać […] na wczorajszym przykładzie MZGOK, jednak sięgały po nie też MPEC i PWiK. Poza generowaniem kolejnych podwyżek opłat od swojego pracodawcy, czyli Miasta Konin żadna ze spółek nie posiada godnych opisywania zysków […] poprzednia ekipa rządząca. Wizytówka Józefa Nowickiego, czyli spalarnia śmieci przynosi straty i podwyżki opłat dla mieszkańców, by mogli utrzymać ją i jej pracowników. Nie wątpię w jej…
3. Krótkie omówienie prezentacji dotyczącej kwestii podwyżek opłat za śmieci 2019-04-10 …Krótkie omówienie prezentacji dotyczącej kwestii podwyżek opłat za śmieci 2019-04-10 Kilka słów na temat tego, dlaczego proponowane podwyżki opłat były nieprzypadkowe Muszę na wstępie przeprosić, że przy okazji prezentacji właściwie w […] przeanalizowany przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które dostrzegło niezgodny z prawem zapis, iż przychody z opłat za śmieci są wyższe o 3,5 mln zł w stosunku do roku 2018. RIO nakazało Miastu…
4. Cmentarz komunalny — kiedyś i dziś 2019-07-28 …łce właściwie całkowitą autonomię w działaniu, bez żadnej sprawozdawczości. Wynagrodzenie za prowadzenie cmentarza polegało na pobieraniu opłat za realizację działalności spółki. Przyjęto, że wysokość opłat i ich zakres ustali Zarząd PGKiM, co już […] Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie nie dysponował żadnymi informacjami z racji zaległości z tytułu nieopłaconych w terminie opłat po upływie dwudziestu lat. 29 września 2010 roku Rada Miasta Konina wyraziła zgodę na to, aby wybudować […] wywiązał się. Podstawą do naliczania podatku, jak tłumaczyła wówczas Kierownik Wydziału Podatków i Opłat, były deklaracje podatkowe za lata 2014-2015, które objęły wszystkie grunty będące własnością Miasta Konina…
5. Osiedla — krótka instrukcja wprowadzenia 2020-04-01 …zarządzają. Mając jednak w zarządzaniu mienie miasta, mogą na nim zarabiać, np. prowadząc dom kultury i pobierając opłaty za wstęp na wydarzenia. Oczywiście takie kwestie muszą zostać uregulowane w statucie osiedla. Zarząd i członkowie/cz…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Sławomir Lachowicz
dot. opłat na parkingu przed WojewódzkimSzpitalu Zespolonym
…dot. opłat na parkingu przed WojewódzkimSzpitalu Zespolonym…
2.
Sławomir Lachowicz
dot. naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego
…dot. naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego…
3.
Anna Kurzawa
dot. opłat za korzystanie z biblioteki PWSZ
…dot. opłat za korzystanie z biblioteki PWSZ…
4.
Zenon Chojnacki
dot. opłat za przedszkole
…dot. opłat za przedszkole…
5.
Katarzyna Jaworska
ws. postępowania kontrolnego i karnego wobec użytkowników pojazdów nieposiadających opłaty parkingowej z powodu nieczynnego/uszkodzonego parkomatu
2019-02-21 …interpelacja 2019-02-21 ws. postępowania kontrolnego i karnego wobec użytkowników pojazdów nieposiadających opłaty parkingowej z powodu nieczynnego/uszkodzonego parkomatu ws. postępowania kontrolnego i karnego wobec użytkowników pojazdów nieposiadających opłaty parkingowej z powodu nieczynnego/uszkodzonego parkomatu […] parkowanie opłaty
6.
Sławomir Lachowicz
ws. zmiany cen ogrzewania w kolejnych latach
2019-02-27 …ws. zmiany cen ogrzewania w kolejnych latach ws. zmiany cen ogrzewania w kolejnych latach Wniosek opłaty energia ciepło, gaz, prąd…
7.
Emilia Wasielewska
ws. opłaty do wód polskich
2019-07-15 …interpelacja 2019-07-15 ws. opłaty do wód polskich ws. opłaty do wód polskich 22.07.2019 woda i ścieki opłaty
8.
Zenon Chojnacki
ws. obniżenia czynszu mieszkańcom budynków MTBS
2019-06-26 …ws. obniżenia czynszu mieszkańcom budynków MTBS ws. obniżenia czynszu mieszkańcom budynków MTBS Wniosek nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
9.
Sławomir Lachowicz
ws. pobierania opłat za niesprawne hydranty na terenie inwestycyjnym na Międzylesiu PWiK
2019-12-18 …zapytanie 2019-12-18 ws. pobierania opłat za niesprawne hydranty na terenie inwestycyjnym na Międzylesiu PWiK ws. pobierania opłat za niesprawne hydranty na terenie inwestycyjnym na Międzylesiu PWiK inwestycje opłaty
10.
Jakub Eltman
ws. braku kar za nieporządek na ulicach
2019-12-06 …ws. braku kar za nieporządek na ulicach ws. braku kar za nieporządek na ulicach Odpowiedź 12.02.2020 opłaty porządek czystość, sprzątanie ulic…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników