Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 126 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 578 — w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2018-2023” …w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2018-2023” Wieloletni Plan Inwestycyjny 2018-2023 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje…
budżet finanse inwestycje
2. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 444 — w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 …w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 582 — w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok …pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
organizacje pozarządowe partycypacja
4. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 217 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok …Uchwała nr 217 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 443 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 …lata 2016-2019 Uzasadnienie zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2016-2019 wieloletnia prognoza finansowa budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
6. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 633 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych Miasta Konina na 2017 rok Limit wydatków majątkowych […] zadań miasta na 2017 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
7. Sesja nr 53 z dnia
2018-07-17
Uchwała nr 772 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych Miasta Konina na 2018 rok Limit wydatków bieżących […] zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
8. Sesja nr 32 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 462 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych Miasta Konina na 2017 rok Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w […] do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
9. Sesja nr 39 z dnia
2017-07-24
Uchwała nr 537 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020 …Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2017-2020 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
10. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 563 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020 …Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2017-2020 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące. 2015-01-15 15.45 17.00 Omówienie…
3. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) budżetu gminy, jego realizacji i sprawozdań z wykonania budżetu, 2) spraw majątkowych gminy, 3) podatków i opłat lokalnych, 4) programów gospodarczych, 5) przyjmowanie…
4. Komisja Praworządności …Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-01-07 15.30 17.00 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na…
5. Komisja Infrastruktury …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
6. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Przeprowadza kontrole pod względem: - legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, - wykonania budżetu Miasta 2015-01-14 15.30 16.15 Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok […] Miasta Konina za 2014 rok 2015-09-21 16.00 17:00 1. Analiza: 1. Informacji z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku 2. Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki […] Urzędu Miejskiego w Koninie za 2014 rok. 2015-05-07 16.00 16.35 1. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok…
7. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - budżetu gminy, - spraw majątkowych gminy,podatków i opłat lokalnych, - programów gospodarczych, - przyjmowanie programów rozwoju, - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, - targowisk i hal targowych,zieleni […] Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
8. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna - Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. - Komisja rewizyjna wykonuje…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Budżet miasta Konina na 2019 rok — tabele i wykresy 2019-01-02 Budżet miasta Konina na 2019 rok - tabele i wykresy 2019-01-02 Kilka tabel i wykresów, z których dowiecie się, na co miasto przeznacza swój budżet i jak na […] i wydatki miasta Konina w zakresie zadań gminy. Obok liczb znajduje się udział procentowy danych w całości budżetu. Wyniki zostały podane do czterech miejsc po przecinku w przypadku dochodów i do trzech w […] przypadku wydatków. Wynika to z powodu ostatnich miejsc zestawienia, których udział w budżecie jest znikomy. Poniżej każdej tabeli znajdziecie wykresy przedstawiające, w ramach poszczególnych zadań gminy, jak zostały zagospodarowane…
2. Podsumowanie bilansów spółek 2019-01-29 …dobitnie potrzebuje reorganizacji, gdyż coroczne 2 mln zł straty to ogromne koszty obciążające i tak już napięty budżet miasta. Co bardziej zaskakujące, okazało się, że również oświadczenia majątkowe prezesów sp…
3. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta Konina na 2019 rok 2019-01-05 …Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta Konina na 2019 rok 2019-01-05 Tabela zestawiająca dochody i wydatki tegorocznego budżetu miasta Konina, zarówno za zadania gminy jak i powiatu. Jak pokazuje tabela, deficyt […] miasta: podatki, gospodarka mieszkaniowa i różne rozliczenia (52 z 54 mln zł z subwencji z budżetu państwa). Szczegóły znajdziecie w poniższej tabeli. [infogram id="486bf08d-5095-414b-aad0-9d64b77c29c7…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników