Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 106 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Projekt uchwały nr 724 — w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego — brak treści przyjętej uchwały …zaciągnięcia kredytu długoterminowego - brak treści przyjętej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - brak treści przyjętej uchwały 682 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 40 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok …Uchwała nr 40 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 54 z dnia
2018-08-24
Uchwała nr 780 — Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok 780 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na […] rok Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok Uzasadnienie Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2018 rok Limit wydatków majątkowych roku 2018 na programy finansowane z […] podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
4. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 633 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych Miasta Konina na 2017 rok Limit wydatków majątkowych […] zadań miasta na 2017 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
5. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 447 — — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok …Uchwała nr 447 - w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok Uzasadnienie PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków […] ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ […] REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK - ZADANIA WŁASNE PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE…
budżet
6. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 756 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych Miasta Konina na 2018 rok Limit wydatków majątkowych […] Ochrony Środowiska na 2018 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
7. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 630 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 18 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
organizacje pozarządowe partycypacja
8. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 684 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 …Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2018-2021 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
9. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 662 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 …Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Uzasadnienie Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2018-2021 Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-20
Uchwała nr 150 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok …Uchwała nr 150 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - budżetu gminy, - spraw majątkowych gminy,podatków i opłat lokalnych, - programów gospodarczych, - przyjmowanie programów rozwoju, - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, - targowisk i hal targowych,zieleni […] Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
2. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Przeprowadza kontrole pod względem: - legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, - wykonania budżetu Miasta 2015-01-14 15.30 16.15 Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok […] Miasta Konina za 2014 rok 2015-09-21 16.00 17:00 1. Analiza: 1. Informacji z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku 2. Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki […] Urzędu Miejskiego w Koninie za 2014 rok. 2015-05-07 16.00 16.35 1. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok…
3. Komisja Infrastruktury …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące. 2015-01-15 15.45 17.00 Omówienie…
5. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
6. Komisja Praworządności …Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-01-07 15.30 17.00 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników