Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 696 — w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku …w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 44 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina …Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina odpady śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 34 — — w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku …Uchwała nr 34 - w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 759 — w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej …wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej cmentarze porządek czystość, sprzątanie ulic…
cmentarze porządek
5. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 595 — w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty …opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady opłaty porządek
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 593 — w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina …w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina Opinia Sanepidu w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina […] odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
7. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-19
Uchwała nr 29 — w sprawie oddelegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku …w sprawie oddelegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w sprawie oddelegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 594 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi …właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uzasadnienie Opinia Sanepidu odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady opłaty porządek
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-06-23 17.00 18.00 Omówienie punktu 4 i 15 z porządku obrad IX sesji Rady Miasta Konina. 2015-09-28 16.00 19.40 1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIII…
2. Komisja Praworządności …Komisja Praworządności Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 2) wspierania i upowszechniania idei…
3. Komisja Praworządności …Komisja Praworządności Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, - wspierania i upowszechniania idei samorządowej, - wznoszenia pomników, - nadawania honorowego obywatelstwa gminy, - wyboru ławników, - spraw […] VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-03-20 15.00 16.00 Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście Koninie za 2014 r 2015-04-23 15.45 17.30 1. Omówienie materiałów sesyjnych na VII…
4. Komisja Infrastruktury …ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz…
5. Komisja Infrastruktury …organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, - utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, - telekomunikacji […] Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-06-23 17.00 18.00 Omówienie punktu 4 i 15 z porządku obrad IX sesji Rady Miasta Konina. 2015-09-28 16.00 19.40 1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIII…
6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku …Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników